5 Какви са последствията от развод/раздяла?

5.1. Как се разделя собствеността (вещните права in rem)?

Делът на съпруг в съпружеска имуществена общност се установява въз основа на статута и стойността, които преобладават към момента на прекратяване на съпружеската общност. Всяка промяна в стойността между момента на прекратяване на съпружеската общност и разделянето на съпружеската имуществена общност се вземат под внимание, освен ако промяната не се дължи на поведението на някой от съпрузите. Отделянето на конкретно имущество от съпружеската общност се регламентира от разпоредбите за прекратяване на съсобственост, с уговорката, че реално поделяне не се допуска, ако срещу него е възразил някой от съпрузите по основателни причини. Тези разпоредби се прилагат и за разделянето на права и вземания, които са част от съпружеска имуществена общност.

(Чл. 4:60 от Гражданския кодекс)

За разпределението на активите, съдът следва да вземе предвид съгласието на съпрузите. Активите, които се искат от единия от съпрузите за упражняване на неговата/нейната професия или частни предприемачески дейности, по принцип остават за този съпруг.

(Чл. 4:61 (1-2) от Гражданския кодекс)

Отделно имущество, съществуващо към момента на прекратяване на съпружеската общност, се разпределя в натура, освен когато това не е възможно поради смесването на активи или ако е вероятно разделянето значително да намали стойността на съпружеската общност или отделното имущество.

(Чл. 4:62 от Гражданския кодекс)

Прекратяването на брака или прекратяването на съвместния семеен живот сами по себе си не прекратяват правото на съпруга, който живее в жилище, собственост на другия съпруг (напр. жилище, което е изключителна лична собственост на другия съпруг), да го държи под наем.

(Чл. 4:77 (2) от Гражданския кодекс)

5.2. Кой е отговорен за съществуващите дългове след развод/раздяла?

След прекратяването на съпружеската имуществена общност съпрузите са отговорни за общите задължения пропорционално в размера на техните съответни дялове в общото имущество, т.е. на база 50-50%.

Ако конкретни активи са обременени със задължения, те се покриват от съпруга, който придобие собствеността върху актива след разпределянето.

(Чл. 4:61 (4) от Гражданския кодекс)

5.3. Има ли единият съпруг претенции за изравнително плащане?

В хода на разделяне на съпружеска имуществена общност могат да бъдат предявявани претенции за обезщетение за всички разходи, направени от съпружеската имуществена общност за отделно лично имущество, направени от отделно лично имущество за съпружеската имуществена общност и направени от отделна лична собственост на единия съпруг за отделна лична собственост на другия съпруг, включително за погасяването на задължения, обременяващи собствеността на другия съпруг. Исковете за обезщетение се решават в съответствие с разпоредбите за определяне стойността на дяловете на съпрузите (вж. точка 5.1.).

Обезщетение за всички разходи, направени от отделно лично имущество за покриване на общи разходи, може да се претендира при изключителни обстоятелства.

Няма да има право на обезщетение, ако съпругът е направил отказ от такова. Няма формални изисквания за отказа, но тежестта на доказване пада върху съпруга, който се позовава на отказа.

Когато дадени разходи са довели до значително увеличаване на стойността на недвижим имот, съпругът, който има право на обезщетение, може да предяви претенции за дял от собствеността, съответстващ на увеличението в стойността на имота.

Няма да има право на никакво обезщетение, ако не е имало никакво общо имущество към момента на прекратяване на съпружеската общност и съпругът, който е задължен да даде обезщетение, няма и отделно лично имущество.

(Чл. 4:59 от Гражданския кодекс)