2 Съществува ли правен режим на брачна собственост и ако е така, какво предвижда той?

2.1. Моля, опишете общите принципи: Кои вещи са част от съпружеската имуществена общност? Кои вещи са част от отделни имоти на съпрузите?

Принципът за имуществена общност не се прилага според ирландското право, а имуществото, притежавано от всеки от съпрузите преди брака или придобито от един от съпрузите по време на брака, остава собственост на този съпруг. Докато няма автоматично предоставяне на права за даден дял от имуществото на другия съпруг, при раздяла и/или развод, непритежаващият съпруг може да внесе иск за право на част или на цялото имущество, законно притежавано от другия съпруг, на базата, че подобен иск е направен с оглед на справедливостта (раздел 16(5) от Закона за семейно право от 1995 г. и раздел 20(5) от Закона за семейно право (развод) от 1996 г.), по смисъла на положението и последици от решението за раздяла/развод (раздел 16(2), букви а)-л) от Закона за семейно право от 1995 г. и раздел 20(2), букви (а)-(л) от Закона за семейно право (развод) от 1996 г.).

2.2. Има ли правни предположения относно приписването на собственост?

Няма подобни сделки.

2.3. Трябва ли съпрузите да правят опис на активите? Ако това е така, кога и как?

Съпрузите не са законово задължени да съставят опис на вещите при брак. Въпреки това при внасяне на молба за решение за съдебна раздяла или развод със съответната молба за издръжка, от двете страни се изисква да подадат писмена клетвена декларация относно своите средства, като посочат данни за своите вещи, доход, задължения, дългове и пенсионни авоари (вж. Заповед 59, предписание 4 от Правилата на окръжния съд от 2001 г. и Заповед 70A от Правилата на висшите съдилища от 1997 г.).

2.4. Кой е отговорен за администрирането на собствеността? Кой има право да се разпорежда със собствеността? Може ли единият съпруг да се разпорежда/да администрира собствеността сам или е необходимо съгласието на другия съпруг е (напр. в случаи на разпореждане с дома на съпрузите)? Какъв ефект има липсващото съгласие върху валидността на една правна сделка и за изпълнението му срещу трета страна??

По времето на валиден поддържан брак, всеки от съпрузите отговаря за администрирането на своето имущество и по принцип това не изисква съгласието на другия съпруг за администриране или за разполагане с това имущество. Семейното жилище на страните, както е определено в раздел 2(1) от Закона за защита на семейното жилище от 1976 г., изменен с раздел 54(1) от Закона за семейното право от 1995 г., получава специална защита съгласно ирландското право. Дори ако семейното жилище се притежава единствено на името на един от съпрузите, не е разрешено съпругът със законна собственост да прехвърля семейния дом или по друг начин да го залага без писменото съгласие на непритежаващия съпруг (раздел 3(1) от Закона за защита на семейното жилище от 1976 г.). Ако такова прехвърляне възникне без съгласието на другия съпруг, прехвърлянето, за което се претендира, ще бъде анулирано (раздел 3(1) от Закона за защита на семейното жилище от 1976 г.). Въпреки това прехвърлянето няма да бъде анулирано само поради изискването за това съгласие, в случай че това прехвърляне е направено към купувач за пълната стойност без предизвестие (раздел 3(3), буква а) от Закона за защита на семейното жилище от 1976 г.).

2.5. Правните сделки, извършени от един съпруг, имат ли също така обвързващ ефект за другите?

Няма подобни сделки.

2.6. Кой е отговорен за задълженията, възникнали по време на брака? Кое имущество може да бъде използвано от кредитори, за да удовлетворят своите искове?

Всеки съпруг е отговорен за своите лични задължения, възникнали по време на брака, освен ако споразуменията не указват друго.