5 Какви са последствията от развод/раздяла?

5.1. Как се разделя собствеността (вещните права in rem)?

Прилага се принципът на имуществена разделност до раздялата или развода. Както при раздяла, така и при развод, подялбата и разпределянето на имуществото, притежавано самостоятелно или съвместно от страните, е предмет на императивно съображение, че трябва да бъде направена подходяща разпоредба за съпрузите и всички деца на тяхна издръжка (раздел 3(2), буква а) от Закона относно съдебна раздяла и за реформа в семейното право от 1989 г. и раздел 5 от Закона за семейно право (развод) от 1996 г.) както и законовото изискване, че всички решения за издръжка, трябва да бъдат взети в интерес на правосъдието раздел 16(5) от Закона за семейното право от 1995 г. и раздел 20(5) от Закона за семейното право (развод) от 1996 г.) и зависи от отношението на съда спрямо 12 законови фактори, изложени в раздел 16(2), букви а)-(л) от Закона за семейното право от 1995 г. и раздел 20(2), букви а)-л) от Закона за семейното право (развод) от 1996 г.. По този начин делът на някой от съпрузите в имуществото се определя на субективна база от разглеждащия съдия във всеки случай, с разглеждане като цяло на обстоятелствата на брака, включително, но неограничени до проверка на последиците от ролите, приети от съпрузите по време на брака, всички саможертви и/или принос, направени от един от съпрузите и техните текущи и бъдещи възможности за доходи. В случаи с по-ниски доходи, съдилищата обикновено са най-загрижени в уреждане на основните нужди на съпруга и децата на негова/нейна издръжка и това обхваща подсигуряването на дом за тези страни. Въпреки това съдилищата не се ограничават до просто уреждане на нуждите на съпруга на издръжка и по този начин в случаите с предостатъчни ресурси, в съдилищата е възникнала тенденцията за възлагане на една трета от имуществото на съпруг, който няма доходи или е по-малко заможен. По отношение на грешка, освен ако грешката във връзка с частта на един от съпрузите се счита за „голяма и очевидна“, това няма да повлияе върху подялбата на имуществото.

5.2. Кой е отговорен за съществуващите дългове след развод/раздяла?

Отговорността за задължения, възникнали за един от съпрузите, остава в отговорността на този съпруг след развод/раздяла, освен ако съдът не реши друго. Подобно прехвърляне на отговорност, решено от съда, може да формира част от пакета за уреждане, отсъден от съдилищата в интерес на справедливостта.

5.3. Има ли единият съпруг претенции за изравнително плащане?

Съдът може да вземе решение за плащане на съвкупна сума от един от съпрузите в полза на другия, ако това е в интерес на справедливостта (раздел 16(5) от Закона за семейното право от 1995 г. и раздел 20(5) от Закона за семейното право (развод) от 1996 г.) и във връзка с 12 законови фактора, които съдът трябва да разгледа (раздел 16(2), букви а)-л) от Закона за семейното право от 1995 г. и раздел 20(2), букви а)-л) от Закона за семейното право (развод) от 1996 г.).