6 Какви са последствията при смърт?

При смърт на някой от съпрузите правата на преживелия съпруг зависят от това дали починалият съпруг е оставил валидно завещание или не. Когато починалият съпруг не остави валидно завещание, преживелият съпруг има право на имуществото на починалия съпруг в неговата цялост (раздел 67(1) от Закона за наследството от 1965 г.). Когато починалият съпруг не остави валидно завещание, оставяйки съпруг/а и деца, съпругът/съпругата има право на две трети от имуществото (раздел 67(2), буква а) от Закона за наследството от 1965 г.). Когато починалият съпруг остави валидно завещание, оставяйки съпруг/а, но без деца, преживелият съпруг/а има право на половината от имуществото (раздел 111(1) от Закона за наследството от 1965 г.), въпреки условията на завещанието. Когато завещателят почине, оставяйки съпруг/а и деца, съпругът/съпругата има законно право на една трета от имуществото (раздел 111(2) от Закона за наследството от 1965 г.), въпреки условията на завещанието.

При раздяла всеки от двамата съпрузи има право да заяви анулиране на правата за наследяване на другия съпруг (раздел 14 от Закона за семейното право от 1995 г.). При развод съпрузите изгубват своя съпружески статут, което прави правата съгласно Закона за наследяване от 1965 г. неприложими. Въпреки това след развод и последвала смърт на един от (бившите) съпрузи, преживелият (бивш) съпруг може да внесе молба в съда за дял от имуществото, ако съдът прецени, че такава молба е уместна и е изпълнено условието, че през живота на починалия съпруг не е направено подходящо предписание за подобни обстоятелства за кандидатстващия съпруг (раздел 18(1) от Закона за семейно право (развод) от 1996 г.). При подаване на молба за развод или по всяко време след това преди заявяване на подобна молба за издръжка след смърт, един или двамата съпрузи могат да изискат прилагането на това право да бъде анулирано чрез съдебна заповед (раздел 18(10) от Закон за семейно право (развод) от 1996 г.).