8 Какво предвижда законът за собствеността за регистрирани и нерегистрирани партньори?

Законът за гражданско съжителство и определени права и задължения на съвместно съжителстващи лица от 2010 г. (закон от 2010 г.) урежда създаването на Схема за регистрация на гражданско съжителство (за двойки от един и същ пол) (части 1-14 и част 16) и за Схема за компенсации на съвместно съжителстващи лица (за двойки от един и същ пол и за двойки от различен пол) (част 15), което не изисква регистрация. Според женените двойки, тези лица, които участват в регистрирано гражданско съжителство и тези лица, които се считат за съвместно съжителстващи за целите на закона от 2010 г., имат значителни права и протекции във връзка с финансова подкрепа и имущество. По отношение на гражданското съжителство, разпадането на отношенията или смъртта на една от страните дава право на другата страна да внесе молба за издръжка (част 5), имущество (раздел 118) и/или уреждане на пенсия (раздел 121), и/или обезпечаване от имуществото на починалия партньор (част 8). В допълнение част 4 и законът от 2010 г. предоставя на партньорите в регистрирано съжителство защита на споделеното жилище подобно на защитата на правата на непритежаващия съпруг по отношение на семейното жилище (раздели 27-42) – вж. 2.4. по-горе. Правата на съвместно съжителстващите лица са еднакво обширни, произтичащи от факта за отношения със съжителство и без каквито и да било изисквания, система за тях, регистрация. По отношение на квалифициране на отношения със съжителство (както е определено в раздел 172 на закона от 2010 г.), прекратяването на отношенията или смъртта на една от страните, дава право на другата страна да внесе молба за издръжка (раздел 175), молба за уреждане на имущество (раздел 174), молба за уреждане на пенсия (раздел 187), и/или обезпечаване от имуществото на починалия партньор (раздел 194).