2 Съществува ли правен режим на брачна собственост и ако е така, какво предвижда той?

2.1. Моля, опишете общите принципи: Кои вещи са част от съпружеската имуществена общност? Кои вещи са част от отделни имоти на съпрузите?

законовият режим на имуществени отношения е имуществената общност (чл. 159 от Италианския граждански кодекс (ГК)).

Законовата имуществена общност урежда наличието на имуществена общност, лично имущество и отложена имуществена общност.

Имущество, придобито от съпрузите след техния брак, без значение дали индивидуално или съвместно, формира част от имуществената общност, с изключение на личното имущество и имуществото, което спада към отложената имуществена общност (чл. 177 от ГК).

Следното е част от личното имущество:

  • а. имущество, придобито преди брака или преди приемането на режима на имуществена общност;
  • б. имущество, придобито след брака като подарък или наследство, освен ако в автентичния акт за подаръка или в завещанието не посочено, че това се добавя към имуществената общност;
  • в. имущество, което е изключително за лична употреба на някой от съпрузите, и негови аксесоари;
  • г. имущество, необходимо на някой от съпрузите за осъществяване на неговата професия;
  • д. имущество, получено като компенсация за щети, както и пенсия, свързана с частична или пълна загуба на трудоспособност;
  • е. имущество, придобито с цената на прехвърляне или размяна на имуществото, посочено по-горе, при условие че е изрично указано към момента на придобиване.

За всяко имущество, посочено в букви в), г), е) по-горе, ако имуществото е движимо или недвижимо и регистрирано в специфичния имуществен регистър, и е било придобито след брака, за да бъде изключено от имуществената общност, изключването трябва да бъде декларирано към момента на придобиване и в присъствието на другия съпруг (чл. 179 от ГК).

Следното трябва да се разглежда като отложена имуществена общност:

  • плодовете от личното имущество на даден съпруг и постъпленията от неговите/нейните индивидуални дейности, при условие че те са все още съществуват към момента на прекратяване на общността (чл. 177, букви б) и в) от ГК);
  • имущество, предназначено за функционирането на дадена фирма на един от съпрузите, ако фирмата е била учредена след брака, както и нарастването на дадена фирма, учредена преди брака, при условие че те все още съществуват към момента на прекратяване на общността (чл. 178 от ГК).

Отложената общност се прилага единствено към момента, в който имуществената общност се прекратява и, в зависимост от преобладаващото научно тълкуване, не посочва действително съдружие за стоки и права, а само право на кредит на един от съпрузите, който да бъде изплатен от другия (собственик), равностоен на половината от стойността на имуществото. Ако не е постигнато съгласие за тази стойност, тя ще бъде определена от съдия.

При условията на наследяване, това представлява задължение на починалия съпруг, което да бъде изплатено на преживелия съпруг.

2.2. Има ли правни предположения относно приписването на собственост?

Ако липсва доказателство за противното, движимото имущество трябва да се счита част от имуществената общност (чл. 195 от ГК).

2.3. Трябва ли съпрузите да правят опис на активите? Ако това е така, кога и как?

Не се изисква съпрузите да съставят опис.

2.4. Кой е отговорен за администрирането на собствеността? Кой има право да се разпорежда със собствеността? Може ли единият съпруг да се разпорежда/да администрира собствеността сам или е необходимо съгласието на другия съпруг е (напр. в случаи на разпореждане с дома на съпрузите)? Какъв ефект има липсващото съгласие върху валидността на една правна сделка и за изпълнението му срещу трета страна??

Имуществената общност може да бъде администрирана индивидуално от съпрузите.

Въпреки това, осъществяването на действия по извънредно администриране и уговаряне на договори, с което се предоставят или придобиват права на ползване, подлежат съвместно на двамата съпрузи. Също така правата за представляване в съдебни процедури за съответните действия, принадлежат съвместно на двамата съпрузи (чл. 180 от ГК).

В случай на публично регистрирано движимо или недвижимо имущество, дадено действие по предоставяне (продажба и др.), за което липсва необходимото съгласие от другата страна, както се изисква, може да бъде анулирано, и може да бъде предизвикано действие от съпруга, чието съгласие е било необходимо, в рамките на една година от датата, на която той/тя е узнал за съответния акт, и във всеки случай в рамките на една година от датата на преписа; във всеки друг случай, съпругът, действащ без съгласието на другия съпруг трябва, при изискване на последния, да възстанови имуществената общност в състоянието, в което е била преди осъществяването на този акт или, ако това е невъзможно, да изплати равностойна сума (чл. 184 от ГК).

Даден съпруг не може да разполага със своя собствен дял от имуществената общност до момента, в който режимът за имуществена общност не бъде законно прекратен.

В случай че някой от съпрузите откаже да предостави съгласието си или той/тя не присъства или е възпрепятстван по друг начин, другият съпруг може да получи разрешение от съдия за изпълнението на необходимите действия (чл. 181 и 182 от ГК). Освен това, съдията може да изключи един от съпрузите от администрирането, ако той/тя се е доказал в качеството си на лош администратор (чл. 183 от ГК). В случаите на абсолютна и относителна неправоспособност или лошо администриране от един от съпрузите, съдията може да обяви съдебна подялба на имуществото, което представлява една от причините за прекратяване на режима на имуществена общност (чл. 193 от ГК).

Относно личното имущество и отложената имуществена общност, собственикът ще може да извършва всички дейности по администриране и разпореждане самостоятелно (чл. 185 от ГК).

Няма специфични законови разпоредби по отношение на семейното жилище или специфична гаранция за съпруг, който не е собственик.

2.5. Правните сделки, извършени от един съпруг, имат ли също така обвързващ ефект за другите?

Действията по обичайно администриране на съвместно имущество могат да бъдат осъществявани от всеки съпруг отделно (чл. 180 от ГК). С имуществената общност се отговаря за задължения, договорени в интерес на семейството, дори ако някой от съпрузите ги е причинил отделно (чл. 186 от ГК).

2.6. Кой е отговорен за задълженията, възникнали по време на брака? Кое имущество може да бъде използвано от кредитори, за да удовлетворят своите искове?

Когато кредиторите не могат да получат пълно удовлетворяване чрез личното имущество, се отговаря с имуществената общност, в размер до стойността, съответстваща на дела на задлъжнелия съпруг, за всякакви задължения, договорени след брака от един от съпрузите при изпълняването на каквито и да било действия, надхвърлящи обикновеното администриране без съгласието на другата страна (чл. 189 от ГК).

Личните кредитори на един от съпрузите, дори ако задължението е произтекло преди брака, може да получи удовлетворение допълнително чрез имуществената общност, в размер до стойността, съответстваща на дела на задлъжнелия съпруг. В случаи на негарантирани задължения, кредиторите на имуществената общност имат предимство пред личните кредитори на даден съпруг (чл. 189 от ГК).

Кредитори на задължения, свързани с имуществената общност, могат допълнително да внесат иск по отношение на личното имущество на всеки от съпрузите, в размер до половината от иска, когато се докаже че имуществената общност е недостатъчна (чл. 190 от ГК).