3 Как могат съпрузите да уреждат своя режим на собственост?

3.1. Кои разпоредби могат да бъдат променени от договор и които не могат да бъдат? Кой режим на брачна собственост може да бъде избран?

Режимът на имуществена общност може да бъде изменен чрез споразумение между съпрузите (чл. 210 от ГК). Изборът на режим на имуществена разделност може да бъде деклариран също и в досието за отразяване на брака (чл. 162 от ГК).

Законът предвижда два типа условни имуществени режима: имуществена разделност и условна имуществена общност.

Режимът на имуществена разделност е изцяло различен от законовия режим: всеки съпруг запазва изключителна собственост и правото да използва и администрира имущество, придобито преди и след брака без изключения, и трябва да отговаря за своите задължения със собственото си имущество (чл. 215 и 217 от ГК).

Ако съпрузите са придобили имуществото съвместно, то е предмет на обичайните разпоредби за съвместно имущество.

Режимът за условна имуществена общност, не толкова разпространен, е изменен законен режим на имуществена общност. Неговото съдържание може да бъде свободно определено от съпрузите, които обаче нямат право да:

  • се позовават широко на закони или обичаи, от които не зависят, но трябва да посочат конкретно съдържанието на договора, който урежда техните отношения;
  • включат в режима на условна имуществена общност личното имущество, посочено в букви в), г) и д) в точка 2.1.;
  • се отклоняват от разпоредбите относно администрирането на съвместното имущество и равенството на дяловете по отношение на имуществото, което ще бъде предмет на условната имуществена общност (чл. 210 от ГК).

Въпреки че не представлява условен режим и се отнася единствено за определено посочено имущество, законодателят също така урежда наследствен фонд. С този фонд, който може да съществува съвместно с режима на общност или на разделност, един от съпрузите, двамата от тях или трето лице могат да заделят специфично публично регистрирано движимо или недвижимо имущество или прехвърляеми инструменти, с цел посрещане на нуждите на семейството. Подобно имущество подлежи на конкретно уреждане, свързано с неговото администриране, и не подлежи на изпълнение на задължения, за които кредиторът е уведомен, че са договорени за цели, различни от посрещането на семейните нужди (чл. 167 и следващите).

3.2. Какви са формалните изисквания и с кого трябва да се свържа?

Споразумението трябва да бъде сключено в присъствието на двама свидетели под формата на автентичен акт или ще бъде обявено за незаконно.

Изборът на режим на имуществена разделност може да бъде деклариран също и в досието за отразяване на брака (чл. 162 от ГК).

3.3. Кога може да бъде сключен договорът и кога влиза в сила?

Споразумението може да бъде сключено по всяко време, преди или след брака. Ако е сключено предварително, то влиза в сила при отразяване на брака. Ако е сключено след това, влиза в сила незабавно.

Във всеки случай то може да бъде използвано спрямо трети лица, ако има анотация в полето на досието по отразяване на брака, което се завежда в архивите на гражданския регистър (чл. 162 от ГК).

3.4. Може ли съществуващият договор да бъде променен от съпрузите? Ако е това така, при какви условия?

Споразумението може да бъде изменено по всяко време под формата на автентичен акт (чл. 163 от ГК). Закон № 142 от 10.5.1981 г. премахна необходимостта от одобрение от съда при промяна на споразумението. Все още се изисква одобрение само за изменения по споразумения, сключени чрез автентичен акт преди 7.5.1981 г.