4 Може ли и трябва ли режимът на съпружеска собственост да бъде регистриран?

Законовият режим, противно на условните режими, е направен публичен по така наречения „негативен“ начин, в смисъл, че се приема и разглежда като приложим спрямо трети лица поради факта, че няма анотация за обратното в полето на досието при отразяване на брака. Условните режими се превръщат в публични посредством анотация в полето на досието при отразяване на брака, заведен в писмен вид или в електронни архиви, съхранявани в гражданския регистър (чл. 69 от президентски указ № 396 от 3.11.2000 г.).

4.1. Съществуват ли един или повече регистри за брачна собственост във Вашата страна? Къде са те?

Освен регистрацията в гражданския регистър, което определя приложимостта спрямо трети лица, в определени случаи се изисква публичното регистриране в поземления регистър (чл 2647 от ГК), но съгласно преобладаващото научно мнение, това може да приеме формата на обикновено публично известие без значение за неговата приложимост спрямо трети лица.

4.2. Какви документи се регистрират? Каква информация се регистрира?

Сред всичко останало, трябва да се отбележи следното в полето на досието при отразяване на брака, заведено в гражданския регистър (чл. 162 от ГК, чл. 69 от президентски указ 396/2000): датата на споразумението, нотариусът, който е съставил автентичния документ, данните на договарящите се страни или изборът на режим на разделност, изборът на право, решението за прекратяване на брака или съдебната подялба на имущество. Молбата за анотацията на споразумението трябва да бъде направена от нотариуса, който е съставил автентичния акт.

4.3. Как и кой може да получи достъп до информацията в регистъра?

Всеки има право да се консултира с гражданския регистър.

4.4. Какви са правните последици от регистрацията (валидност, излагане на възражения)?

Ефектът от публичната регистрация е да се направи режимът на имуществени отношения приложим спрямо трети лица.