5 Какви са последствията от развод/раздяла?

Раздялата и разводът водят до прекратяване на режима на имуществени отношения (чл. 191 от ГК).

5.1. Как се разделя собствеността (вещните права in rem)?

В случаи на прекратяване на (законовия) режим на имуществени отношения, вещите и отговорностите трябва да бъдат разделени по равно след изпълнението на останало възстановяване или изплащания (чл. 191 и последващите от ГК, вж. също точка 5.3.) Останалата имуществена общност ще бъде уредена чрез обичайните разпоредби за съвместно имущество. Ако съпрузите не могат да постигнат съгласие по отношение на подялбата на имуществената общност, това ще бъде решено от съдия. При липса на доказателството за противното, движимото имущество се счита част от имуществената общност (чл. 195 от ГК). По отношение на нуждите на децата и тяхното попечителство, съдията може да учреди плодоползване в полза на някой от съпрузите на дял от имуществото, който принадлежи на другия съпруг (чл. 194 от ГК).

В случаите на прекратяване на условен режим на имуществена общност (вж. точка 3.1.) се прилагат горепосочените разпоредби по отношение режима на имуществена общност, като в същото време се вземат предвид евентуални дерогации, посочени от съпрузите.

В случаи на прекратяване на режим за имуществена разделност (вж. точка 3.1.), имуществото остава предмет на обичайните имуществени разпоредби.

Наследственият фонд (вж. точка 3.1.) ще бъде прекратен при анулиране или унищожаване на брака. Ако има малолетни деца, фондът ще продължи да съществува докато последното дете достигне възрастта за законно пълнолетие и съдията може да предостави дял от имуществото на фонда на малолетните, за използване или притежание (чл. 171 от ГК).

5.2. Кой е отговорен за съществуващите дългове след развод/раздяла?

Отговорността за задължения, произтичащи от режима на имуществена общност, не се променя с прекратяването на режима.

5.3. Има ли единият съпруг претенции за изравнително плащане?

5.3.1. В случай на придобита съпружеска имуществена общност:
- Трябва ли искът да бъде удовлетворен от разплащателни средства или чрез непарична вноска?
- Как се оценява иска?
- Какъв е размерът на изравнителното плащане?
- Кога се предписва иска?

Италианското законодателство не урежда режим на общност от нараснали печалби.

5.3.2. В други случаи (различни от придобита съпружеска общност)?

В случай на режим на имуществена общност, всеки съпруг трябва да възстанови в имуществената общност сумите, които той/тя е изтеглил от нея и които не са били използвани за удовлетворяване на общи задължения. Всеки съпруг може да изиска изплащане на сумите, които са били изтеглени от неговото/нейното лично имущество и използвани за имуществената общност (чл. 192 от ГК).