6 Какви са последствията при смърт?

Смъртта на съпруг/а води до прекратяване на режима на имуществени отношения с последиците, представени в точка 5. В допълнение преживелият съпруг има право да получи дял от имуществото на починалия съгласно закона за наследяването.