9 Кой е компетентният орган, към който можете да се обърнете в случай на спорове и други правни въпроси?

Компетентност имат само съдилищата. По принцип италианските съдилища имат юрисдикцията, когато ответникът има местожителство (местожителството е мястото, където той/тя е установил основния кръг на своя бизнес и интереси; чл. 43 от ГК) или живее (пребиваването е мястото, където дадено лице обичайно живее; чл. 43 от ГК) в Италия (чл. 3 от Закон № 218 от 31.5.1995 г.).

В допълнение италианските съдилища имат юрисдикция също и по въпроси, свързани с невалидност и анулиране на брака, лична раздяла и унищожаване на брак, ако един от съпрузите е италиански гражданин или ако бракът е отразен в Италия (чл. 32 от Закон № 218 от 31.5.1995 г.).