2 Съществува ли правен режим на брачна собственост и ако е така, какво предвижда той?

2.1. Моля, опишете общите принципи: Кои вещи са част от съпружеската имуществена общност? Кои вещи са част от отделни имоти на съпрузите?

Съгласно законовия режим на имуществени отношения, всеки съпруг запазва имуществото, което му е принадлежало преди брака, както и имуществото, което той/тя придобива по време на брака.

Всичко, придобито по време на брака от съпрузите съвместно или от един от тях, но от източниците на двамата съпрузи или чрез съдействие за действията от другия съпруг, представлява съвместното имущество на двамата съпрузи; в случай на неяснота, се приема, че това имущество принадлежи едновременно на двамата съпрузи (чл. 89 от ГК).

Отделното имущество на всеки съпруг обхваща:

  • имущество, притежавано от даден съпруг преди брака, или имущество, което и двамата съпрузи притежават чрез договор, отбелязано като отделно имущество;
  • вещи, които служат за лична употреба на един от съпрузите или се изискват за неговата/нейната независима работа;
  • имущество, което е придобито без заплащане по време на брака от един от съпрузите;
  • доход от отделното имущество на даден съпруг, което не е предназначено за нуждите на семейството или съвместното домакинство; и
  • имущество, което подменя имуществото, посочено в предните параграфи (1-4) (чл. 91 от ГК).

2.2. Има ли правни предположения относно приписването на собственост?

Тежестта по установяване на такова определено имущество като отделно, ще лежи върху съпруга, който поддържа такова. Фактът, че недвижимото имущество е отделно имущество за единия съпруг, трябва да бъде отбелязано в поземления регистър.

В случай на съмнение се приема, че съвместното имущество се притежава от двамата съпрузи в равни дялове.

2.3. Трябва ли съпрузите да правят опис на активите? Ако това е така, кога и как?

Няма разпоредби, изискващи да се съставя опис на имущество.

2.4. Кой е отговорен за администрирането на собствеността? Кой има право да се разпорежда със собствеността? Може ли единият съпруг да се разпорежда/да администрира собствеността сам или е необходимо съгласието на другия съпруг е (напр. в случаи на разпореждане с дома на съпрузите)? Какъв ефект има липсващото съгласие върху валидността на една правна сделка и за изпълнението му срещу трета страна??

Съпрузите могат свободно да администрират и използват своето отделно имущество по време на брака (чл. 90, ал. 1 от ГК).

Съпрузите ще администрират и използват своето съвместно имущество заедно, но при споразумение между тях, то може да бъде администрирано също така и от един от тях самостоятелно. Разпореждането с това имущество от един от съпрузите изисква съгласието на другия съпруг (чл. 90, ал. 2 от ГК).

В интерес на трети страни се приема, че подобно разпореждане с движимо имущество, получило подобно съгласие, с изключение на случаите, когато третата страна е знаела или е трябвало да знае, че не е имало съгласие, или когато имуществото, с което този съпруг разполага, очевидно принадлежи на другия съпруг.

2.5. Правните сделки, извършени от един съпруг, имат ли също така обвързващ ефект за другите?

За задължения по отношение на нуждите на семейството или съвместното домакинство, които са възникнали поради един от съпрузите, другият съпруг ще бъде отговорен с неговото/нейното отделно имущество, но само ако е използвано съображение за подобни задължения при нуждите за семейството и съвместното домакинство (чл. 96, ал 2 от ГК).

2.6. Кой е отговорен за задълженията, възникнали по време на брака? Кое имущество може да бъде използвано от кредитори, за да удовлетворят своите искове?

Имуществото на един от съпрузите не може да бъде използвано за покриването на отговорностите на другия съпруг. Ако поради задължението на един от съпрузите е започнало изпълнително производство спрямо отделното имущество на другия съпруг, последният може да изиска имуществото му да бъде освободено от съдебните процедури (чл. 100 от ГК). Ако за плащането на задълженията на един от съпрузите се използва съвместното имущество, другият съпруг може да изиска разделяне на имуществото или освобождаване на неговата/нейната част от изпълнителното производство.

Съпрузите са отговорни със съвместното имущество и, ако това не е достатъчно, със своето отделно имущество, за задължения, които са настъпили общо за тях за нуждите на семейството или съвместното домакинство (чл. 96, ал. 1 от ГК). За задължения във връзка с нуждите на семейството или на съвместното домакинство, които са настъпили за един от съпрузите, този съпруг ще бъде отговорен със своето отделно имущество, ако съвместното имущество не е достатъчно. За тези задължения другият съпруг ще бъде отговорен със своето отделно имущество, но само ако е използвано съображение за подобни задължения за нуждите на семейството и съвместното домакинство (чл. 96, ал. 2 от ГК).