3 Как могат съпрузите да уреждат своя режим на собственост?

3.1. Кои разпоредби могат да бъдат променени от договор и които не могат да бъдат? Кой режим на брачна собственост може да бъде избран?

Чрез сключване на брачен договор съпрузите могат да посочат режим на имуществена разделност или имуществена общност (Чл. 116 от ГК).

Ако съпрузите посочат имуществена общност, имуществото, притежавано от съпрузите преди брака, както и имуществото, което те придобият по време на брака принципно се комбинира в съвкупна неделима маса. Тази имуществена общност обаче няма да включва имуществото, което съпрузите са посочили в брачния договор като отделно имущество на всеки от съпрузите.

Съпрузите се договарят кой ще администрира имуществената общност (съпругата, съпругът или заедно). Ако един от съпрузите администрира имуществената общност, тогава той/тя може, в зависимост от ограниченията, посочени в закона, да използва и да се разпорежда с него от свое име и е задължен да покрива разходите на семейството и съвместното домакинство (чл. 124 от ГК). Съгласието на другия съпруг е необходимо в случаи на отчуждаване, ипотекиране или залог с вещни права на недвижима имуществена общност (чл. 128 от ГК). То е необходимо е също в случай на дарение на движимо имущество, ако подобно дарение надвиши стойността на обичаен малък подарък (чл. 129 от ГК). Всеки съпруг разполага със своето отделно имущество независимо (чл. 125, ал. 2 от ГК).

В случай на имуществена общност, даден съпруг е отговорен за задълженията на другия съпруг, възникнали в името на семейството и съвместното домакинство, също и със своето отделно имущество, но само ако имуществената общност и отделното имущество на съпруга, за когото е възникнало задължението, е недостатъчно (чл. 130 от ГК).

Ако е посочена имуществена разделност, всеки съпруг не само запазва имуществото, което е притежавал преди брака, но може също така да придобие имущество и да използва, администрира и да се разпорежда с него независимо от другия съпруг по време на брака (чл. 117 от ГК). Даден съпруг не може да използва, администрира или да се разпорежда с имуществото на другия съпруг без съгласието на последния (чл. 118, ал. 1 от ГК). Въпреки това съпрузите могат да се договорят имуществото на единия съпруг да бъде администрирано от другия съпруг. В този случай, администриращият съпруг отговаря за загуби, причинени поради обща небрежност (чл. 119 от ГК).

При режим на имуществена разделност, всеки съпруг е отговорен за своите собствени задължения със своето собствено имущество (чл. 121 от ГК).

3.2. Какви са формалните изисквания и с кого трябва да се свържа?

Брачните договори се подписват пред нотариус в присъствието на двамата съпрузи или, ако един от тях е непълнолетен, в присъствието на неговия законен представител (чл. 115 от ГК).

3.3. Кога може да бъде сключен договорът и кога влиза в сила?

Брачният договор може да бъде сключен от двамата по време на брака, както и преди сключването на брак, в който случай той се регистрира едва след сключване на брак (чл. 114 от ГК). Между съпрузите договорът влиза в сила в момента на подписване. Във връзка с трети лица, брачният договор трябва да бъде регистриран, за да бъде противопоставим на тях.

3.4. Може ли съществуващият договор да бъде променен от съпрузите? Ако е това така, при какви условия?

Съпрузите могат да изменят наличния договор при същите условия, които са били в сила към момента на подписването му.