4 Може ли и трябва ли режимът на съпружеска собственост да бъде регистриран?

4.1. Съществуват ли един или повече регистри за брачна собственост във Вашата страна? Къде са те?

Режимът на имуществени отношения, уреден в даден брачен договор, трябва да бъде регистриран в Регистъра за съпружески имуществени отношения, поддържан от Регистъра на търговските предприятия, за да бъде противопоставим за трети лица. Освен това трябва да бъде регистрирана и друга информация, изисквана от закона (вж. точка 4.2.), както и договори, съдебни присъди, решения и обявления, които се отнасят до имуществените отношения на съпрузите.

Брачният договор трябва да бъде регистриран в съответния регионален отдел на Регистъра на търговските предприятия, на която административна територия на обслужване е регистрирано местожителството на един от съпрузите. Ако брачният договор включва клауза относно недвижимо имущество, договорът трябва да бъде регистриран също така в поземления регистър на селището, където се намира имуществото.

4.2. Какви документи се регистрират? Каква информация се регистрира?

Регистърът за съпружески имуществени отношения трябва да съдържа следната информация:

  • Информация относно съпрузите;
  • Информация относно посочения режим на имуществени отношения: имуществена разделност или имуществена общност; час на регистриране в регистъра; информация относно брачния договор; час на прекратяване на режима на имуществени отношения;
  • Специфична информация: информация кои вещи формират част от отделното имущество на всеки съпруг; отговорност на даден съпруг за задълженията на другия съпруг; ограничения за съпружеските имуществени права; друга информация, която се отнася до трети лица; нотации.

4.3. Как и кой може да получи достъп до информацията в регистъра?

Всяко лице може да се консултира с регистъра и да заяви извлечения от неговите досиета.

4.4. Какви са правните последици от регистрацията (валидност, излагане на възражения)?

Договорът, както и съдебното решение относно подялба на съвместното имущество, е противопоставим за трети лица след неговото регистриране в Регистъра за съпружески имуществени отношения; по отношение на недвижими имоти, той е противопоставим след неговото регистриране в поземления регистър.