5 Какви са последствията от развод/раздяла?

5.1. Как се разделя собствеността (вещните права in rem)?

Съгласно законовия режим на имуществени отношения след развод всеки съпруг запазва своето отделно имущество. Съвместното имущество се поделя по равно между съпрузите.

Ако е избран режимът на имуществена общност и нищо друго не е посочено, в случай на развод имуществената общност, след приспадане на задълженията, се поделя по равно между съпрузите (чл. 137 от ГК).

Ако брачният договор урежда режим на имуществена разделност, не следва подялба на имущество в случай на развод. Всеки от съпрузите си запазва имуществото, което му е принадлежало преди брака, както и имуществото, което той/тя е придобил по време на брака (чл. 117 от ГК).

Съпрузите могат да подпишат споразумение пред нотариус или да сключат личен договор относно подялбата на имуществото. Подобно споразумение може да бъде подписано единствено по време на брака. Ако съпрузите не постигнат съгласие, тогава спорът ще бъде внесен в съда под формата на иск.

5.2. Кой е отговорен за съществуващите дългове след развод/раздяла?

Задълженията не се вземат под внимание при подялба на имуществото. Съпрузите могат да подпишат договор по отношение на подялбата на общите задължения. Ако има спор, тогава той ще бъде внесен в съда под формата на иск.

5.3. Има ли единият съпруг претенции за изравнително плащане?

По време на брака или след неговото унищожаване, даден (бивш) съпруг може да изиска подкрепа от другия (бивш) съпруг, пропорционална на средствата на последния, ако неговите действия са допринесли за прекратяването на брака и ако подкрепата е необходима за осигуряване на предишния стандарт на живот на подаващия иск съпруг чл. 81 от ГК).

Ако един съпруг, докато администрира имуществото на другия съпруг, направи необходими разходи от своето собствено имущество, тогава при прекратяване на подобно администриране, той/тя може да изиска от другия съпруг възстановяване на тези разходи до размера, в който той/тя не е задължен да ги покрива (чл. 101 от ГК).

Ищецът преценява своя иск, а в случай на спор се ангажира експерт. Освен това съгласно режима на имуществена общност, даден съпруг трябва да възстанови изразходеното от него/нея от имуществената общност, което е било в полза на неговото отделно имущество. Ако даден съпруг е направил разходи от своето отделно имущество в полза на имуществената общност, той/тя може да изиска изплащане от имуществената общност (чл. 138 от ГК).