6 Какви са последствията при смърт?

Всеки съпруг, независимо от това какъв режим на имуществени отношения е приложим, има право да разполага свободно със своето собствено имущество в случай на смърт (чл. 88 от ГК).

Преживелият съпруг наследява починалия съпруг независимо какъв режим на имуществени отношения е бил приложим между съпрузите по време на брака (чл. 392 от ГК).

Преживелият съпруг получава същия дял от имуществото на починалия, както всяко дете, ако броят на децата е по-малък от четири. Ако броят на децата е четири или повече, той/тя получава една четвърта (чл. 393 от ГК).

Ако починалият съпруг няма живи низходящи наследници, нито е осиновил деца, преживелият съпруг получава половината от наследството и, допълнително, обзавеждането от жилището на съпрузите.

Ако няма живи низходящи наследници, осиновени деца, възходящи наследници, братя или сестри или техни деца, или ако живите наследници не предявят своя дял, цялото наследство отива при преживелия съпруг (чл. 396 от ГК).