9 Кой е компетентният орган, към който можете да се обърнете в случай на спорове и други правни въпроси?

Всички спорове в сферата на гражданското право са предмет на съда. Те ще бъдат гледани от районен (градски) съд, с изключение на разглеждането на дела от регионален съд, в съответствие със закона.

Ако подялбата на имуществото се извършва по време на процедури по развод, принципно е компетентен съдът в района, в който ответникът има обичайно пребиваване (чл. 26, ал. 1 от Латвийския граждански процесуален кодекс).

Ако във взаимните отношения са намесени страни, се прилага Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27.11.2003 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, юрисдикцията на латвийските съдилища се определя в съответствие с предписанията на този регламент.