1 Кой закон се прилага?

1.1. Кой закон се прилага във връзка с имуществото на двойката? Кои критерии/правила се използват за определяне на приложимото право? Кои международни конвенции трябва да се спазват по отношение на определени държави?

Режимът на имуществени отношения се урежда от правото на държавата, където и двамата съпрузи имат местожителство („местожителство“ е мястото, където дадено лице пребивава обичайно, с намерението да остане и което то посочва като центъра на своите лични, социални и икономически интереси). Ако съпрузите имат местожителство в различни държави, ще се прилага правото на държавата, на която и двамата са граждани. Ако съпрузите никога не са имали общо местожителство и са граждани на различни държави, се прилага правото на държавата, където е сключен брака (чл. 1.28(1) от Гражданския кодекс (оттук нататък ГК)).

1.2. Имат ли съпрузите възможност на избор на приложимото право? Ако това е така, с какви принципи се управлява този избор (напр. избор на закони, формални изисквания, ретроспективна дейност)?

Съпрузите могат да избират приложимото право. Съпрузите могат да изберат правото на държавата, в която и двамата имат или ще имат местожителство в бъдеще, или правото на държавата, на която един от съпрузите е гражданин (чл. 1.28(2) от ГК)).