2 Съществува ли правен режим на брачна собственост и ако е така, какво предвижда той?

2.1. Моля, опишете общите принципи: Кои вещи са част от съпружеската имуществена общност? Кои вещи са част от отделни имоти на съпрузите?

Имуществото, придобито от съпрузите след започване на техния брак, ще бъде част от тяхната имуществена общност, както и сред другото – доходът и плодовете, събрани от личното имущество на съпруга, или доходът от работа или интелектуални дейности, събран след започването на брака. Личното имущество на всеки съпруг ще се състои от:

 • имущество, придобито отделно от всеки съпруг преди започването на брака
 • имуществото, придобито от наследство или подарък по време на брака, освен ако завещанието или договорът за дарение посочва, че имуществото ще бъде част от имуществената общност;
 • личните вещи на даден съпруг (облекло, вещи, придобити за професията на съпруга);
 • правата върху интелектуална или индустриална собственост, с изключение на доход, произтекъл от тези права;
 • фондове и движима собственост за личния бизнес на един от съпрузите, различни от фондове и движима собственост, използвани в бизнес, ръководен съвместно от съпрузите;
 • плащания по щети и компенсации, получени от един от съпрузите за непарична щета или лично нараняване, плащания като финансова помощ за специфични цели и други ползи, свързани конкретно с един от съпрузите, права, които могат да бъдат прехвърлени;
 • имущество, придобито с лични фондове или произтичащо от продажба на лично имущество с изричното намерение на съпруга към момента на придобиване да го придобие като лично имущество (чл. 3.89(1) от ГК).

2.2. Има ли правни предположения относно приписването на собственост?

Цялото имущество трябва да се счита за имуществена общност, освен ако не е посочено, че то е лично имущество на един от съпрузите (чл. 3.88(2) от ГК).

2.3. Трябва ли съпрузите да правят опис на активите? Ако това е така, кога и как?

Съпрузите не са задължени да съставят опис на вещите.

2.4. Кой е отговорен за администрирането на собствеността? Кой има право да се разпорежда със собствеността? Може ли единият съпруг да се разпорежда/да администрира собствеността сам или е необходимо съгласието на другия съпруг е (напр. в случаи на разпореждане с дома на съпрузите)? Какъв ефект има липсващото съгласие върху валидността на една правна сделка и за изпълнението му срещу трета страна??

Имуществената общност ще бъде използвана, управлявана и разпореждана чрез взаимно споразумение на съпрузите (чл. 3.92(1) от ГК). При сключване на сделки се счита, че даденият съпруг има съгласието на другия, с изключение на случаите, при които сключването на сделка изисква писмено съгласие от другия съпруг (чл. 3.92(3) от ГК). Сделки, свързани с разпореждането или залагането на движимо имущество от имуществената общност или правата за него, както и сделки по отчуждаване на фирма или ценни книжа от общността, или залагане на вещни права за тях, може да бъде осъществено единствено от двамата съпрузи, с изключение на случаи, при които на един от съпрузите е предоставено пълномощно от другия съпруг да сключва подобна сделка (чл. 3.92(4) от ГК).

Ако дадена сделка е сключена без съгласието на другия съпруг, другият съпруг може да потвърди сделката в рамките на месец от датата, на която той/тя е научил за сделката (чл. 3.92(6) от ГК). Сделките, направени без съгласието на другия съпруг и непотвърдени от него/нея по-късно, могат да бъдат оспорени чрез действие от този съпруг в рамките на една година, на датата, на която той/тя е научил за сделката, при условие че е доказано, че другата страна по сделката е била недобросъвестна (чл. 3.96(1) от ГК). Сделките, които е трябвало да бъдат осъществени с писмено съгласие на другия съпруг или могат да бъдат да бъдат направени само съвместно от двамата съпрузи, могат да бъдат обявени за невалидни, независимо дали насрещната страна е била добросъвестна или недобросъвестна, с изключение в случаите, когато един или и двамата съпрузи са използвали измама при осъществяването на сделката или са укрили факти пред институции, отговарящи за публичните регистри, или други институции, или длъжностни лица. В подобни случаи сделката може да бъде обявена за невалидна единствено ако другата страна по сделката е била недобросъвестна (чл. 3.96(2) от ГК).

2.5. Правните сделки, извършени от един съпруг, имат ли също така обвързващ ефект за другите?

При сключване на сделки се счита, че даденият съпруг има съгласието на другия, с изключение на случаите, при които сключването на сделка изисква писмено съгласие от другия съпруг (чл. 3.92(3) от ГК).

2.6. Кой е отговорен за задълженията, възникнали по време на брака? Кое имущество може да бъде използвано от кредитори, за да удовлетворят своите искове?

Следните задължения трябва да бъдат освободени от имуществената общност на съпрузите:

 • задължения, свързани със залагане на имущество, придобито в съвместна собственост, която е съществувала към момента на придобиване или е била създадена по-късно;
 • задължения, свързани с разходите по управление на имуществена общност;
 • задължения, свързани с издръжката на домакинството;
 • задължения, свързани с юридически разходи, където действието е свързано с имуществена общност или с интересите на семейството;
 • задължения, произтичащи от сделки, осъществени с един от съпрузите със съгласието на другия или потвърдени от последния допълнително, както и задължения, произтичащи от сделки, за които не се е изисквало съгласие от другия съпруг, при условие че сделките са направени в интерес на семейството (чл. 3.109(1) от ГК).

Когато имуществената общност не е достатъчна за исковете на кредиторите, за които съпрузите са солидарно отговорни, исковете се удовлетворяват от личното имущество на съпрузите (чл. 3.113 на ГК).