4 Може ли и трябва ли режимът на съпружеска собственост да бъде регистриран?

4.1. Съществуват ли един или повече регистри за брачна собственост във Вашата страна? Къде са те?

В Литва съществува регистър на брачните договори; регистърът се управлява от Централната служба за ипотеки.

4.2. Какви документи се регистрират? Каква информация се регистрира?

В регистъра се вписват брачни договори и подялба на имущество.

Регистърът трябва да включва представяне на датата на брачния договор, данни относно страните по договора, дата или положение, при което договорът влиза в сила, данни относно имуществото, предмет на споразумение по приложимия режим, както и режим на имуществени отношения (ал. 14 от Разпоредби относно регистъра за брачни договори).

Регистърът трябва да включва представяне или на договора, или съдебното решение по отношение на подялбата на имуществената общност, данни относно страните по договора или данни за лицата, чието имущество се поделя, въз основа на съдебното решение, данни относно имуществото, предмет на потвърден договор или съдебно решение при подялба, и приложимия режим (ал. 15 от Разпоредби относно регистъра за брачни договори).

4.3. Как и кой може да получи достъп до информацията в регистъра?

Извлечения от регистъра ще бъдат представяни писмено, по електронна поща, по обикновена поща или посредством други комуникационни средства, или лично (ал. 63 от Разпоредби относно регистъра за брачни договори).

Данни от регистъра ще бъдат предоставяни за всяко лице, посочващо разумна и законна причина за използване на данните (ал. 67 от Разпоредби относно регистъра за брачни договори).

4.4. Какви са правните последици от регистрацията (валидност, излагане на възражения)?

Даден брачен договор и измененията му могат да бъдат противопоставени на трети страни, при условие че имат регистрация в Регистъра за брачни договори. Това правило няма да се прилага, ако към момента на сделката, третото лице е знаело за брачния договор и неговите изменения (чл. 3.103(3) от ГК).