5 Какви са последствията от развод/раздяла?

5.1. Как се разделя собствеността (вещните права in rem)?

Приема се, че дяловете на съпрузите в имуществената общност са равни (чл. 3.117(1) от ГК).

Преди подялбата на имуществената общност на съпрузите първо трябва да се установи имуществената общност и съответното лично имущество на съпрузите. Имуществената общност трябва да бъде използвана първо за плащане на задълженията, които са дължими и са платими от това имущество. В случаите, когато балансът на имуществената общност е положителен, той се разделя по равно между съпрузите, с изключение на случаите, посочени в Гражданския кодекс (чл. 3.118 от ГК).

5.2. Кой е отговорен за съществуващите дългове след развод/раздяла?

Съпрузите остават отговорни за съвместни задължения след развод като съдлъжници.

5.3. Има ли единият съпруг претенции за изравнително плащане?

В случай че стойността на имуществото, предоставено от съда на един от съпрузите, е по-голяма от неговия/нейния дял в съвместното имущество, този съпруг е задължен да изплати компенсация на другия съпруг (чл. 3.117(3) от ГК).