6 Какви са последствията при смърт?

В случай на смърт на един от съпрузите, преживелият съпруг има право на половината от имуществената общност (чл. 52 от Закона за нотариалната професия). Освен това преживелият съпруг има право на наследство съгласно наследяване без оставяне на завещание, заедно с наследниците (ако има такива) от първа или втора степен на родство. Заедно с наследниците от първа степен на починалия (децата), той/тя ще наследи една четвърт от наследството, ако няма повече от три наследници от този съпруг. Ако има повече от трима наследници, съпругът ще наследи в равни дялове с другите наследници. Ако съпругът наследи с наследници от втора степен (родители и внуци), той/тя има право на половината от наследството. Ако няма наследници от първа и втора степен, съпругът ще наследи цялото имущество по наследството (чл. 5.13 от ГК).