2 Съществува ли правен режим на брачна собственост и ако е така, какво предвижда той?

2.1. Моля, опишете общите принципи: Кои вещи са част от съпружеската имуществена общност? Кои вещи са част от отделни имоти на съпрузите?

Законовият режим на имуществени отношения е режимът на имуществена общност, наричана също така общност с увеличена стойност (член 1400 от ГК). Този режим прави разлика между съвместното имущество и отделното имущество на всеки от съпрузите.

Съвместното имущество се състои от придобивки, т.е. вещи, които са получени в резултат от професионалните приходи на съпрузите, плодовете и дохода от техните лични вещи и вещи, придобити срещу заплащане от всеки от съпрузите по време на брака (член 1401 от ГК).

Отделното имущество се състои от вещи, които вече са били притежавани от съпрузите към деня на отбелязване на брака, вещи, придобити от един от съпрузите по време на техния брак посредством наследство или подарък (член 1405 от ГК), и вещи от лично естество, придобити по време на брака и разглеждани като част от отделното имущество на един от съпрузите (член 1404 от ГК).

2.2. Има ли правни предположения относно приписването на собственост?

Съгласно член 1402 от Гражданския кодекскодекс всяко имущество, движимо или недвижимо, се смята част от съвместното имущество освен ако не бъде доказано, че е част от отделното имущество на съпрузите в съответствие с дадена разпоредба в закона.

В съответствие с член 1421-1, алинея 4 от Гражданския кодекссъвместното имущество, което никой от съпрузите не може да докаже, че е придобил индивидуално по време на брака, се счита придобито от двамата съпрузи.

2.3. Трябва ли съпрузите да правят опис на активите? Ако това е така, кога и как?

Не съществуват разпоредби, уреждащи съставянето на опис. Въпреки това, за да се избегнат бъдещи спорове, съставянето на нотариален опис може да бъде полезно.

2.4. Кой е отговорен за администрирането на собствеността? Кой има право да се разпорежда със собствеността? Може ли единият съпруг да се разпорежда/да администрира собствеността сам или е необходимо съгласието на другия съпруг е (напр. в случаи на разпореждане с дома на съпрузите)? Какъв ефект има липсващото съгласие върху валидността на една правна сделка и за изпълнението му срещу трета страна??

Всеки съпруг може да администрира, за се ползва и да разполага със своето или нейното отделно имущество (член 1428 от ГК), предмет на ограничени по член 215 от Гражданския кодекс, който постановява, че съпрузите не могат да разполагат отделно правата, в случай че това е жилището на семейството или с части от неговото обзавеждане. Всеки съпруг управлява самостоятелно и се разпорежда свободно с имуществото, което представлява имуществената общност, по негова/ нейна собствена инициатива (член 1421 от ГК).

Даден съпруг не може да разполага с имуществото, придобито по време на брака без съгласието на другия съпруг (член 1421-1 от ГК).

В случай че един от съпрузите управлява, ползва или се разпорежда самостоятелно с движимо имущество, което той или тя притежава индивидуално, се счита, че той/тя има правата да осъществява това действие самостоятелно, във връзка с трети страни и действайки добросъвестно. Това правило не се прилага за безвъзмездни сделки. Тази разпоредба не се прилага също и за частите от обзавеждане, посочени в член 215, параграф 2 от Гражданския кодекс, или за материално движимо имущество, което по своето естество дава повод за повдигане на презумпцията за собственост на другия съпруг поради неговото лично естество (член 222 от ГК).

Всеки съпруг е отговорен за каквито и да било грешки, свързани с неговото или нейното управление (член 1421-1, параграф 3 от ГК).Ще се прилага законовият режим за гражданска отговорност. В случай на измама или злоупотреба с права, може да бъде внесена молба за анулиране на сделката, осъществена от един от съпрузите по отношение на дадена вещ от съвместното имущество. Молбата за анулиране може да бъде направена от другия съпруг в рамките на две години от датата, на която той/тя е узнал/а за съответната сделка, но не по-късно от две години след прекратяването на общността (член 1427 от ГК).

2.5. Правните сделки, извършени от един съпруг, имат ли също така обвързващ ефект за другите?

Всеки съпруг може индивидуално да сключва договори по отношение на поддържането на домакинството или отглеждането на децата. Всяко задължение при това, възникнало за един от съпрузите, обвързва солидарно и другия. Солидарните задължения не възникват в случай на разходи, които са ясно прекомерни по отношение на стила на живот на домакинството, спрямо пълноценността или безполезността на сделката, или спрямо добросъвестността или недобросъвестността на договарящата трета страна. Те не възникват за задължения в резултат от покупки на лизинг, когато те не са сключени със съгласието на двамата съпрузи (член 220 от ГК).

2.6. Кой е отговорен за задълженията, възникнали по време на брака? Кое имущество може да бъде използвано от кредитори, за да удовлетворят своите искове?

Всеки съпруг е отговорен за своите лични задължения (член 1410 от ГК).

За лични задължения, кредиторите ще имат право да предизвикат процедури по отношение на отделното имущество на съпруга, за който е възникнало задължение, и по отношение на имуществото, придобито индивидуално от него/нея по време на брака (членове 1411 до 1413 от ГК).

За задължения, възникнали индивидуално от само един от съпрузите, кредиторите могат да се ползват от цялото съвместно имущество и от отделното имущество на съпруга, за когото е възникнало задължението. По принцип те могат да не се ползват от отделното имущество на съпруга, поради когото не са възникнали задължения, докато подобно задължение не възникне лично, съвместно или солидарно от двамата съпрузи, или ако съпругът, на когото това задължение не принадлежи, не е действал като поръчител (членове 1412 до 1414 от ГК).