5 Какви са последствията от развод/раздяла?

5.1. Как се разделя собствеността (вещните права in rem)?

Общността се прекратява с развод (член 1441 от ГК). При прекратяване, всеки от съпрузите по същия начин поема обратно притежанието на своето отделно имущество, ако то все още съществува, или имуществото, с което то е заместено (член 1467 от ГК).

Ако впоследствие е създадена сметка за възстановяване, проследяваща възстановяването, което е дължимо от общността на всеки съпруг и което съпрузите дължат по отношение на общността (член 1468 от ГК).

Впоследствие се предприема разпределяне (член 1475 и последващите от ГК). При липса на мирно уреждане, съдът ще отсъди между страните.

5.2. Кой е отговорен за съществуващите дългове след развод/раздяла?

Ако задължението е възникнало за един от съпрузите индивидуално, той/тя може да бъде съден/а за цялата сума на задължението. Другият съпруг може да бъде съден за половината от задължението, с изключение на случаите на солидарна отговорност (членове 1482 и 1483 от ГК). Даден съпруг не може да бъде съден за лично задължение на другия съпруг.

5.3. Има ли единият съпруг претенции за изравнително плащане?

Не.