6 Какви са последствията при смърт?

Ако починалият остави деца или низходящи наследници, преживелият съпруг има право на наследство, освен ако не е посочено друго в неговото завещание или по неговата воля, възлизащо на най-малкия дял, предназначен за законно дете, при условие че това не е по-малко от една четвърт от имуществото, или плодоползването от недвижимо имущество, обитавано съвместно от съпрузите и останалото обзавеждане в него, при условие че починалият е притежавал имуществото изцяло или съвместно с преживелия съпруг (член 767-1 от ГК).

Ако починалият не остави деца или низходящи наследници, преживелият съпруг има право, освен ако не е посочено друго в завещанието, на цялото имущество при пълна собственост (член 767-2 от ГК).

Съдържанието на имуществото, както дори пълното му наличие, може да бъде повлияно от наличието на брачен договор.