2 Съществува ли правен режим на брачна собственост и ако е така, какво предвижда той?

2.1. Моля, опишете общите принципи: Кои вещи са част от съпружеската имуществена общност? Кои вещи са част от отделни имоти на съпрузите?

При липса на брачен договор се прилага имуществена общност между съпрузите (чл. 1316 на Малтийски граждански процесуален кодекс (ГПК)). Имуществената общност се състои от цялото имущество, което е придобито от всеки от съпрузите, чрез упражняване на неговата/нейната професия, плодовете, произтичащи от имуществото на всеки от съпрузите и движимото и недвижимо имущество, придобито възмездно от един от съпрузите по време на брака. Всяко имущество, придобито от един от съпрузите чрез дарение или наследство, се счита за лично имущество на съпруга, който го получава или наследява.

2.2. Има ли правни предположения относно приписването на собственост?

Ако няма доказателства за противното, цялото имущество, което съпрузите притежават или единият от тях притежава, се счита за част от имуществената общност (чл. 1321, ал. 1ГПК). Ако не е сключен брачен договор, се приема, че цялото движимо и недвижимо имущество, придобито срещу заплащане от един от съпрузите по време на брака, принадлежи еднакво на двамата съпрузи.

2.3. Трябва ли съпрузите да правят опис на активите? Ако това е така, кога и как?

Законът не налага никакво задължение, но съпрузите могат, в случай на брачен договор, да направят опис на активите, притежавани от всеки един от тях

2.4. Кой е отговорен за администрирането на собствеността? Кой има право да се разпорежда със собствеността? Може ли единият съпруг да се разпорежда/да администрира собствеността сам или е необходимо съгласието на другия съпруг е (напр. в случаи на разпореждане с дома на съпрузите)? Какъв ефект има липсващото съгласие върху валидността на една правна сделка и за изпълнението му срещу трета страна??

Действията по обичайно разпореждане със съпружеска имуществена общност могат да се извършват от всеки от съпрузите. Действията по извънредно разпореждане обаче трябва да се извършват съвместно от двамата съпрузи. Законът изрично постановява кои действия се приемат за част от извънредното разпореждане, при които е необходимо съгласието на двамата съпрузи (чл. 1322 ГПК).

Например съгласието на двамата съпрузи се изисква за разпореждане с недвижимо имущество, принадлежащо на съпружеската имуществена общност и на семейното жилище, дори то да принадлежи само на единия от съпрузите. Ако действия, които изискват съгласието на двамата съпрузи, се извършват само от единия съпруг без съгласието на другия, те могат да бъдат отменени по искане на последния когато такива действия се отнасят до прехвърляне на собственост или учредяване на вещно или лично право върху недвижим имот. Ако такива действия се отнасят за движимо имущество, те могат да се анулират само тогава, когато предоставят правата върху това движимо имущество по силата на безвъзмездна сделка (чл. 1326 ГПК).

2.5. Правните сделки, извършени от един съпруг, имат ли също така обвързващ ефект за другите?

Действията по обикновено управление с имущество от съпружеската имуществена общност могат да се упражнява само от единия съпруг, но те задължават и другия съпруг.

2.6. Кой е отговорен за задълженията, възникнали по време на брака? Кое имущество може да бъде използвано от кредитори, за да удовлетворят своите искове?

Двамата съпрузи са солидарно отговорни за задълженията, свързани с имуществената общност, както и за тези, които са възникнали за нуждите на семейството, с общото имущество и с личното си имущество (чл. 1327 и 1330 ГПК).

Задължения, свързани с лично имущество на единия от съпрузите, представляват част от неговите лични задължения, така както задължения, възникнали чрез извънредно управление с обща собственост, без необходимото съгласие на другия съпруг. Кредиторите на лични задължения трябва да насочват претенциите си към личното имущество на съпруга - длъжник. Ако обаче то не е достатъчно, те могат да използват общото имущество, но само до стойността на частта, която съпругът - длъжник има в общото имущество. (чл. 1329 ГПК).