3 Как могат съпрузите да уреждат своя режим на собственост?

3.1. Кои разпоредби могат да бъдат променени от договор и които не могат да бъдат? Кой режим на брачна собственост може да бъде избран?

Съпрузите са свободни да сключат брачен договор, чрез който да изберат режим на имуществените си отношения. Изборът може да бъде или (1) имуществена общност или (2) разделяне на собствеността или (3) общност на останалото имущество при отделно управление. При режим на общност на останалото имущество, имоти, придобити от всеки от съпрузите по време на брака, са под владение и разпореждане на съпруга, който ги е придобил, както ако той / тя е изключителен собственик (чл. 1339 ГПК). При прекратяване на общността на останалото имущество, окончателното останало имущество на съпрузите, които съществуват след приспадане на задълженията, се изравняват (чл. 1341 ГПК).

3.2. Какви са формалните изисквания и с кого трябва да се свържа?

Брачният договор трябва да се извърши чрез публичен акт. Страните следва да се обърнат към нотариус.

3.3. Кога може да бъде сключен договорът и кога влиза в сила?

Ако брачният договор е сключен преди брака, той влиза в сила в момента на сключване на брак. Въпреки това, що се отнася до трети лица, брачният договор влиза в сила от датата, на която нотариусът го е регистрирал в публичния регистър. Ако брачният договор е сключен след сключването на брака, той влиза в сила от датата на сключване на договора по отношение на съпрузите, а по отношение на третите лица - от датата, на която нотариусът го е регистрирал в публичния регистър.

3.4. Може ли съществуващият договор да бъде променен от съпрузите? Ако е това така, при какви условия?

Да, брачният договор може да бъде променен, но всяка промяна, направена след сключването на брака, изисква съгласието на председателя на съда на доброволната юрисдикция. Съществуващите кредитори, които имат право на иск, възникнал преди изменението, няма да бъдат засегнати.