4 Може ли и трябва ли режимът на съпружеска собственост да бъде регистриран?

Брачният договор трябва да бъде регистриран от нотариуса не по-късно от 15 дни след датата на сключване на договора.

4.1. Съществуват ли един или повече регистри за брачна собственост във Вашата страна? Къде са те?

Съществува само един регистър. Това е публичният регистър към Министерството на правосъдието.

4.2. Какви документи се регистрират? Каква информация се регистрира?

Следната информация трябва да се регистрира: фактът, че брачен договор е сключен; датата на договора; данни за договарящите страни; както и вида на режим на съпружеските имуществени отношения, избран от страните за уреждане на техните имуществени отношения.

4.3. Как и кой може да получи достъп до информацията в регистъра?

Информацията в публичен регистър може да бъде достъпна за всяко лице, което поиска информация. Подава се обикновено искане в писмен вид в отдела за гражданско състояние се получава официален отговор в рамките на 10 дни от датата на искането. Нотариусите имат достъп до регистъра онлайн и получават незабавен отговор.

4.4. Какви са правните последици от регистрацията (валидност, излагане на възражения)?

Главната последица е, че трети страни (особено кредиторите) знаят за съществуването на брачния договор.