5 Какви са последствията от развод/раздяла?

5.1. Как се разделя собствеността (вещните права in rem)?

Това зависи от режима на съпружески имуществени отношения, който е приет. Ако се оспорва развода / раздялата, тогава съдът е този, който решава как да бъде разделен имотът. Ако няма оспорване, тогава самите съпрузите са тези, които решават и решението им подлежи на потвърждаване от съда. Член 1333 от Гражданския кодекс предвижда, че общото имущество се разделя чрез прехвърляне на всеки от съпрузите на половината от имуществото, формиращо съпружеската имуществена общност.

5.2. Кой е отговорен за съществуващите дългове след развод/раздяла?

Това зависи от режима на съпружески имуществени отношения, който е приет. Ако се оспорва развода / раздялата, тогава съдът е този, който решава как да бъде разделен имотът. Ако няма оспорване, тогава самите съпрузите са тези, които решават и решението им подлежи на съдебна ратификация. Член 1333 отГражданския кодекс предвижда, че общото имущество се разделя чрез прехвърляне на всеки от съпрузите половината от активите, принадлежащи на съпружеската имуществена общност.

5.3. Има ли единият съпруг претенции за изравнително плащане?

Под режима на съпружеска имуществена общност всеки от съпрузите трябва да обезщети общността, ако той / тя е използвал съпружеско имущество за погасяване на собствени задължения (чл. 1331, ал. 1 ГПК). Ако е било използвано лично имущество на някой от съпрузите за погасяване на задължение на общността, той/тя има правото на обезщетение (чл. 1331, ал. ГПК). Обезщетяването се извършва чрез прехвърляне на пари (чл. 1331, ал. 3 ГПК).