9 Кой е компетентният орган, към който можете да се обърнете в случай на спорове и други правни въпроси?

Извън обхвата на прилагане на Регламент на ЕС 2201/2003, малтийските съдилища имат юрисдикция за производство на развод ако поне един от съпрузите има постоянно местожителство Малта към датата на подаване на молба за развод пред компетентния граждански съд, или ако поне единият от съпрузите е с обичайно местопребиваване в Малта за период от една година непосредствено преди подаване на молбата за развод.