2 Съществува ли правен режим на брачна собственост и ако е така, какво предвижда той?

2.1. Моля, опишете общите принципи: Кои вещи са част от съпружеската имуществена общност? Кои вещи са част от отделни имоти на съпрузите?

От 1 януари 2018 г. в Холандия ще се прилага режим на ограничена съпружеска имуществена общност, съгласно който имуществото, придобито по време на брака, и свързаните с него задължения са част от имуществената общност – виж Член 1:94 от Гражданския кодекс (BW). Активи, които не са част от имуществената общност, са тези, придобити по наследствено право или като подарък, пенсионни права и пенсии за преживели лица, обхванати от Закона за уравняване на пенсионните права в случай на разделяне. Този режим се прилага за браковете, сключени на или след 1 януари 2018 г., или за съпрузите, които анулират съществуващия предбрачен договор след тази дата и сключват брак при законовия режим. Имуществената общност включва и имущество, съвместно притежавано от съпрузите преди брака (например докато живеят заедно). Специална схема се прилага, ако единият от съпрузите ръководи бизнес – виж Член 1:95a от Гражданския кодекс (BW).

За браковете, сключени преди 1 януари, остава в сила предишният законов режим. Предишният законов режим е цялостна съпружеска имуществена общност. Всички активи, които съпрузите са притежавали в началото на брака, и всички активи, които са придобили след това, принадлежат на съпружеската имуществена общност дотогава, докато общността се разтрогне. Активи, които са придобити по наследство или дарение и които следва, според последната воля на починалия или намерението на дарителя, да останат извън общността (наричана също клауза за изключване), пенсионни права, както е предвидено в "Закона за изравняване на пенсионни права в случай на раздяла" и наследствена пенсия не принадлежат на общността. Активи (и дългове), които са изключително свързани с един от съпрузите, също не попадат в общността (вж. чл. 1:94 ал. 5 BW) Въз основа на съдебната практика, специални пенсионни права и компенсации за нематериални щети се считат за отделни активи. Взаимосвързаността не се приема в останалите случаи. Придобивките от отделни активи също принадлежат към отделните имоти (вж. чл. 1:94 ал. 6 BW) Всички дългове, направени от всеки от съпрузите, с изключение на дългове, свързани с отделните активи, също принадлежат към общността и следва да се изплащат от общите активи (вж. чл. 1:94 ал. 7 BW)

2.2. Има ли правни предположения относно приписването на собственост?

Ако по време на процедура по развод възникне спор на кого принадлежи даден актив и никой от съпрузите не може да докаже право си над този актив, тогава активът се определя като общ, но това правило не може да уврежда кредиторите (вж. чл. 1:94 ал. 8 BW)

2.3. Трябва ли съпрузите да правят опис на активите? Ако това е така, кога и как?

Не.

2.4. Кой е отговорен за администрирането на собствеността? Кой има право да се разпорежда със собствеността? Може ли единият съпруг да се разпорежда/да администрира собствеността сам или е необходимо съгласието на другия съпруг е (напр. в случаи на разпореждане с дома на съпрузите)? Какъв ефект има липсващото съгласие върху валидността на една правна сделка и за изпълнението му срещу трета страна??

Активи, придобити на име (напр. недвижими имоти и акции в дружество (акционерно дружество или дружество с ограничена отговорност) се управляват от съпруга, на чието име са придобити. Всички други активи, принадлежащи на съпружеска имуществена общност, могат да се управляват от всеки от съпрузите поотделно (вж. чл. 1:97 BW). Семейното жилище може да се използва само със съгласието на двамата съпрузи (вж. чл. 1:88 BW). Съгласието се изисква също и за учредяване на ипотека върху семейното жилище. Ако другият съпруг, поради липса или друга причина, не може или отказва да даде одобрението си, съдията може да даде съгласие. Ако по-късно се окаже, че липсва съгласие, другият съпруг може да се позове на недействителността на нормативния акт (вж. чл. 1:89 BW) в рамките на период от 3 години (вж. чл. 3:52 BW).

2.5. Правните сделки, извършени от един съпруг, имат ли също така обвързващ ефект за другите?

Виж отговора на т. 2.4 по-горе.

2.6. Кой е отговорен за задълженията, възникнали по време на брака? Кое имущество може да бъде използвано от кредитори, за да удовлетворят своите искове?

Всеки съпруг е индивидуално и солидарно отговорен заедно с другия съпруг за дълговете на домакинството и разходите за грижи и отглеждане на децата по време на брака (виж Член 1:85 от Гражданския кодекс (BW)). Това правило се прилага, независимо от режима при който съпрузите са сключили брак.

За дълговете на домакинството вижте отговор 2.5., а за други дългове - отговор 2.1. Кредиторите могат да изискват удовлетворяване от цялото имущество на съпрузите. Ако единият съпруг плати дълг на общността от своето лично имущество, тогава той / тя има право на обезщетение (вж. чл. 1:95 BW). Частен дълг на един от съпрузите може да бъде възстановен от общността по време на брака, но другият съпруг има право да покаже на кредитора собствените активи на отговорния съпруг, от които дългът може да бъде възстановен. Ако частен дълг е покрит от общността, отговорният съпруг е длъжен да обезщети общността (вж. чл. 1:96, an. 4 BW).