3 Как могат съпрузите да уреждат своя режим на собственост?

3.1. Кои разпоредби могат да бъдат променени от договор и които не могат да бъдат? Кой режим на брачна собственост може да бъде избран?

Съпрузите могат да се отклонят от задължителния режим чрез сключване на брачен договор. Страните са свободни да избират съдържанието на договора, но на практика се избира между ограничена имуществена общност и изключване на общност, което често се комбинира с клауза за нетиране. Трябва да се направи диференциация между периодично споразумение за нетиране и окончателно споразумение за нетиране, когато бракът е прекратен. Невъзможно е да се изключат искове за издръжка един срещу друг и да се ограничат правилата за защита на семейството, като например необходимостта от съгласието на другия съпруг за използване на семейното жилище (вж. чл. 1:88 BW).

3.2. Какви са формалните изисквания и с кого трябва да се свържа?

Брачният договор трябва да бъде съставен под формата на автентичен документ. За адреси на нотариуси в Холандия, виж: http://www.notaries-directory.eu.

3.3. Кога може да бъде сключен договорът и кога влиза в сила?

Брачният договор може да бъде сключен преди или по време на брака (вж. чл. 1:114 BW). В първия случай той влиза в сила в момента на сключване на брака, във втория случай – за съпрузите един ден след сключване на документа.

3.4. Може ли съществуващият договор да бъде променен от съпрузите? Ако е това така, при какви условия?

Възможно е договорът да се измени по време на брака, виж по-нататък отговорите на 3.2. и 3.3.