4 Може ли и трябва ли режимът на съпружеска собственост да бъде регистриран?

4.1. Съществуват ли един или повече регистри за брачна собственост във Вашата страна? Къде са те?

Регистърът на имуществените отношения между съпрузите се поддържа в канцеларията на секретаря на съда. Брачните договори трябва да бъдат регистрирани в съда, който има териториална юрисдикция над мястото, където е сключен бракът. Ако бракът е сключен извън Холандия, тогава брачният договор трябва да бъде регистриран със служителя на Съда в Хага.

4.2. Какви документи се регистрират? Каква информация се регистрира?

Копие на автентичен документ, съдържащ брачния договор, се вписва в регистъра.

4.3. Как и кой може да получи достъп до информацията в регистъра?

Всеки може да провери регистър и може срещу заплащане, да получи копие на брачния договор.

4.4. Какви са правните последици от регистрацията (валидност, излагане на възражения)?

Договор, сключен по време на брака, може да бъде противопоставен на трети добросъвестни лица 14 дни след регистрацията на договора в регистъра (вж. чл. 1:120 BW). Предбрачни споразумения, сключени преди сключването на брака и вписани в регистъра, могат да бъдат противопоставяни, считано от датата на сключване на брака.