5 Какви са последствията от развод/раздяла?

5.1. Как се разделя собствеността (вещните права in rem)?

Имуществената общност се прекратява при развод (вж. чл. 1:99 BW). По принцип съпрузите имат право всеки на половината от имуществото. След прекратяване на имуществената общност, всеки от съпрузите може да поиска връщането на неговите / нейните дрехи, бижута, професионално и бизнес оборудване, документи и спомени, принадлежащи на неговото / нейното семейство (вж. чл 1:101 BW). Разпределението може да се установи чрез споразумение за развод или от съдията (вж. чл. 3:185 BW). То може да бъде поискано по всяко време (вж. чл. 3:178 BW). ). Въз основа на клауза нетиране в брачен договор, в случай на развод трябва да има и уреждане (под формата на парично обезщетение) между съпрузите.

5.2. Кой е отговорен за съществуващите дългове след развод/раздяла?

След развода бившият съпруг/а остава отговорен за целостта на дълговете на общността, който той / тя е направил по време на брака. Другият бивш съпруг става солидарно отговорен за този дълг след разтрогването на брака. Кредиторът може да се удовлетвори от частта от общото имущество, която е предвидена за другия бивш съпруг/а. Дългът може да се изплати от частен имот на бившия съпруг/а, който го е направил, но не и от частен имот на другия бивш съпруг (вж. чл 1:102 BW

5.3. Има ли единият съпруг претенции за изравнително плащане?

Разпределението на общата собственост може да се осъществи чрез разпределяне на активите в натура или чрез заплащане на компенсация в пари. Разпределение може да бъде поискано по всяко време (вж. чл. 3:178 BW).