6 Какви са последствията при смърт?

Ако приложимият режим на имуществени отношения е имуществена общност, тогава надживелият съпруг има право на половината от неразделената обща собственост, а другата половина е собственост на починалия. Преживелият съпруг се намира в специална позиция в наследственото право: според закона, ако той / тя е наследник заедно с деца, всички активи от собствеността на починалия са определени за него / нея и е задължен да изплаща дълговете (вж. чл. 4:13 BW и сл.). Ако в завещанието на починалия е определено, че преживелият съпруг не наследява нищо или той / тя има финансови затруднения по друга причина, той / тя може да поиска от наследниците правото на ползване и правото на плодоползване по отношение на бившия брачен дом (виж чл. 04:28 и чл. 04:29 BW) и да поиска право на плодоползване върху други активи (вж. чл. 04:30 BW).