8 Какво предвижда законът за собствеността за регистрирани и нерегистрирани партньори?

Горното е приложимо съответно за регистрирани съжителства (виж членове 1:80 - 1:80g BW). Правилата на международното частно право са различни по същество, виж за това

1 В Холандия лица от един и същ и различен пол могат да сключат брак един с друг и да влязат в регистрирано съжителство.

Членове 10:70 - 10:85 BW. BW не съдържа разпоредби за нерегистрирани съжители. Въпреки това, съжители могат да сключват споразумения в договор за съжителство, което обикновено е установено в автентичен документ. Съжители също често правят завещания в полза един на друг