2 Съществува ли правен режим на брачна собственост и ако е така, какво предвижда той?

2.1. Моля, опишете общите принципи: Кои вещи са част от съпружеската имуществена общност? Кои вещи са част от отделни имоти на съпрузите?

Законовият режим на съпружески имуществени отношения представлява имуществената общност, която влиза в сила при сключване на брака. Тя включва имущество, придобито от съпрузите както индивидуално, така и съвместно по време на режима на имуществена общност. Имущество, изключено от съпружеската имуществена общност принадлежи към личната собственост на всеки от съпрузите (чл. 31, ал. 1 от Кодекса за семейството и настойничеството).

Имуществената общност включва по-специално:

 • 1) възнаграждението, получено за работа и доходи от други дейности, насочени към печалба;
 • 2) доход от съпружеска имуществена общност, както и от личното имущество на всеки от съпрузите;
 • 3) финансови ползи от открит или работнически пенсионен фонд (чл. 31, ал. 2 от Кодекса за семейството и настойничеството).

Използвани от двамата съпрузи домакински уреди също са част от съпружеската имуществена общност, ако са придобити по наследство, завещание или дарение, освен ако завещателят или дарителят не е посочил друго (чл. 34 от Кодекса за семейството и настойничеството).

Личната собственост на всеки от съпрузите включва (но не само) следното:

 • 1) имущество, придобито преди режимът на имуществена общност да е влязъл в сила, имущество, придобито от наследство, завещание или дарение, освен ако завещателят или дарителят не е посочил друго, имущество, което служи изключително за лични нужди на единия съпруг, имущество, получено като награда за лични постижения на единия съпруг, и имущество, придобито в замяна на лично такова, освен ако специални разпоредби не предвиждат друго;
 • 2) имуществени права, произтичащи от съсобственост на имущество, предмет на отделни разпоредби (напр. съсобственост в гражданско сдружение или търговско дружество);
 • 3) неотменими права, които само едното лице може да има;
 • 4) имущество, получено като обезщетение за телесна повреда или увреждане на здравето, или като обезщетение за понесени вреди. Тя обаче не включва обезщетения, получени поради частична или пълна загуба на трудоспособност на съпруг или поради нарасналите му нужди или намалени перспективи за в бъдеще;
 • 5) вземания за възнаграждение от труд или за доходи от други дейности, насочени към печалба;
 • 6) авторски права и сродните им, права на интелектуална собственост или други права на създател (чл. 33 от Кодекса за семейството и настойничеството).

2.2. Има ли правни предположения относно приписването на собственост?

Дали конкретно имущество ще бъде включено в общността или ще бъде лично имущество, зависи от това към коя от посочените по-горе категории принадлежи, като се вземе предвид начинът, по който е придобито (виж 2.1).

2.3. Трябва ли съпрузите да правят опис на активите? Ако това е така, кога и как?

Това не се изисква. Въпреки това, винаги може да бъде съставен опис за целите на доказването.

2.4. Кой е отговорен за администрирането на собствеността? Кой има право да се разпорежда със собствеността? Може ли единият съпруг да се разпорежда/да администрира собствеността сам или е необходимо съгласието на другия съпруг е (напр. в случаи на разпореждане с дома на съпрузите)? Какъв ефект има липсващото съгласие върху валидността на една правна сделка и за изпълнението му срещу трета страна??

2.5. Правните сделки, извършени от един съпруг, имат ли също така обвързващ ефект за другите?

Всеки от съпрузите може самостоятелно да притежава и използва имуществото, които е част от имуществената общност (чл. 341 от Кодекса за семейството и настойничеството). По време на правния режим на имуществена общност никой от съпрузите не може да поиска разделянето й. Освен това, никой от съпрузите не може да се разпорежда или да се задължи да се разпорежда с дялове от съпружеска имуществена общност или с определено имущество от нея, които биха му/й се паднали при прекратяване на правния режим (чл. 35 от Кодекса за семейството и настойничеството). Съпрузите са длъжни да си сътрудничат в управлението на общото си имущество (чл. 36, ал. 1 от Кодекса за семейството и настойничеството). Всеки от съпрузите може да управлява сам имуществото, но това управление изключва описаните по-долу дейности (т.е. дейности, които изискват съгласието на другия съпруг). Съпруг може да се противопостави на управлението на съпружеска имуществена общност от другия съпруг, с изключение на действия, отнасящи се до въпроси от ежедневието, действия, които имат за цел да удовлетворяват ежедневните нужди на семейството, или действие, извършено като част от насочена към печалба дейност (чл. 36<a href="#note-1">1</a> ал. 1 и 2 от Кодекса за семейството и настойничеството).

Ако единият от съпрузите поиска, съдът може, поради важна причина, да лиши другия съпруг на правото да управлява самостоятелно съпружеската имуществена общност. Съдът може да реши да се изисква неговото разрешение вместо съгласието на съпруга за действия, предвидени в чл. 37, ал. 1 от Кодекса за семейството и настойничеството).

Съгласието на другия съпруг се изисква за:

 • 1) всяка правна сделка, свързана с разпореждане, тежест или покупка на недвижим имот или на правото на вечно ползване или всяка друга правна сделка, свързана с използването и експлоатацията на недвижимо имущество;
 • 2) всяка правна сделка, свързана с разпореждане, тежест или покупка на вещно право върху сграда или помещения;
 • 3) всяка правна сделка, свързана с разпореждане, тежест, покупка или наем на земеделско стопанство или предприятие;
 • 4) дарения, направени от имуществена общност, с изключение на обичайно приетите дарения (чл. 37, ал. 1 от Кодекса за семейството и настойничеството).

Всяко споразумение, сключено от единия съпруг без съгласието на другия, е недействително, освен ако не е одобрено впоследствие от другия съпруг. Едностранен правен акт на единия съпруг без съгласието на другия също е нищожен (чл. 37, ал. 2-4 от Кодекса за семейството и настойничеството).

2.6. Кой е отговорен за задълженията, възникнали по време на брака? Кое имущество може да бъде използвано от кредитори, за да удовлетворят своите искове?

И двамата съпрузи са солидарно отговорни за задължения от когото и да е от тях, свързани с посрещането на ежедневните нужди на семейството (чл. 30 от Кодекса за семейството и настойничеството). Ако единият от съпрузите поеме дълг със съгласието на другия съпруг, кредиторът може да поиска имуществената общност да се използва за уреждане на дълга. Ако единият от съпрузите поема дълг без съгласието на другия или, ако дългът не възниква от правна сделка, или ако дългът е възникнал преди влизане в сила на режим на имуществена общност между съпрузите или, ако дългът е свързан с лично имущество кредиторът може само да поиска дългът да бъде уреден от личното имущество на длъжника или от определено имущество, принадлежащо на съпружеската имуществена общност (например трудово възнаграждение) (чл. 41-42 на Кодекса за семейството и настойничеството).