3 Как могат съпрузите да уреждат своя режим на собственост?

3.1. Кои разпоредби могат да бъдат променени от договор и които не могат да бъдат? Кой режим на брачна собственост може да бъде избран?

Съпрузите могат да удължават или да ограничават правния режим на имуществена общност или да установят режим на разделяне на имуществото с изравняване на натрупаните печалби посредством брачен договор (съставен във формата на нотариално заверен автентичен инструмент). Такъв договор може да се сключи преди сключване или по време на брака. Брачният договор може да се променя или прекратява. Ако се прекрати по време на брака, законът постановява, че между съпрузите се прилага правният режим на имуществена общност, освен ако те не са решили друго. Когато са засегнати трети страни, съпруг може да се позове на брачния договор, ако неговото сключване и съдържание са им били известни (чл. 47 и 471 от Кодекса за семейството и настойничеството).

Съпрузите нямат право да разширяват имуществената общност с:

  • 1) имущество, което може да бъде придобито в бъдеще по наследство, завещание или дарение;
  • 2) имуществени права, произтичащи от съсобственост на имущество, предмет на отделни разпоредби (напр. съсобственост в гражданско сдружение или търговско дружество);
  • 3) неотчуждими права, които само едното лице може да има;
  • 4) искове за обезщетение за телесна повреда или увреждане на здравето, при условие, че те не са част от съпружеската имуществена общност, или искове за обезщетение за претърпени вреди;
  • 5) недължими вземания на съпрузите за трудово възнаграждение или за доходи от други насочени към печалба дейности, (чл. 49 от Кодекса за семейството и настойничеството).

3.2. Какви са формалните изисквания и с кого трябва да се свържа?

Брачният договор трябва да приеме формата на нотариално заверен автентичен документ, иначе е нищожен (чл. 47 ал. 1 от Кодекса за семейството и настойничеството и чл. 73 ал. 2 от Гражданския кодекс).

3.3. Кога може да бъде сключен договорът и кога влиза в сила?

Брачен договор може да се сключи преди брака, в който случай влиза в сила при сключването на брака, или по време на брака, в който случай влиза в сила незабавно.

3.4. Може ли съществуващият договор да бъде променен от съпрузите? Ако е това така, при какви условия?

Съпрузите могат да променят брачния договор по всяко време, доколкото са изпълнени формалните изисквания, описани в точка 3.2. Полското законодателство не предвижда минимален интервал между изготвянето и промяната на брачен договор.