4 Може ли и трябва ли режимът на съпружеска собственост да бъде регистриран?

В Полша няма специален регистър на брачните договори.

В съответствие със Закона за регистрите на националния съд се води регистър на предприемачите. Законът дава възможност за вписване на информация за режима на съпружеска имуществена общност на лицата, посочени в регистъра като предприемачи или съдружници в търговски дружества. Данните в регистъра са публични. Ето защо, в този случай изискването за уведомяване на договаряща се страна за сключването на брачен договор ще бъде изпълнено чрез предоставяне на бележка за режима на съпружески имуществени отношения в горепосочения регистър (виж 3.1).