5 Какви са последствията от развод/раздяла?

5.1. Как се разделя собствеността (вещните права in rem)?

Ако правният режим на имуществена общност бъде прекратен, имуществената общност и разделянето й са регламентирани съответно от разпоредбите относно съвместно наследено имущество и разпределението на имоти (чл. 46 от Кодекса за семейството и настойничеството).

Съпружеската имуществена общност може да бъде разделена, когато се прекрати режимът на имуществени отношения по време на брака, например в резултат на съдебно решение или споразумение, или когато се прекрати при прекратяване на брака (с развод или раздяла). Делото за развод или раздяла не е свързано с разделянето на съпружеската имуществена общност. Тя най-често се разделя в отделни съдебни дела. Развод и раздяла се осъществяват в резултат на съдебно решение. Имуществената общност може да бъде разделена от съда или с договор, който изисква формата на нотариално заверен автентичен документ, ако включва недвижими имоти (същото важи и за други специални права).

Дяловете на съпрузите в съпружеската имуществена общност са равни, освен ако брачният договор не предвижда друго. От съда може да се поиска да определи неравни дялове (чл. 501 от Кодекса за семейството и настойничеството).

Всеки от съпрузите трябва да възстанови всички разходи и разноски, направени от имуществената общност за неговото лично имущество, с изключение на разходи и разноски за имущество, което носи доход. Всеки от съпрузите може да поиска да му бъдат възстановени разходи и разноските, направени от личното му имущество за съпружеската имуществена общност. Никой от съпрузите не може да поиска възстановяване на разходи и разноски за задоволяване на нуждите на семейството, освен ако това не увеличава стойността на съпружеската имуществена общност в момента, когато се прекратява режимът на имуществена общност. Това възстановяване става при подялбата на имуществената общност. Съдът обаче може да реши, че разходите трябва да бъдат възстановени по-рано, ако това е необходимо за благосъстоянието на семейството (чл. 45, ал. 1 и 2 от Кодекса за семейството и настойничеството).

5.2. Кой е отговорен за съществуващите дългове след развод/раздяла?

Съпрузите продължават да отговарят за съществуващите дългове след развода/раздялата. Разделянето на имуществената общност не включва дълговете. Споразумение между съпрузите за изплащане на дълговете няма сила пред кредиторите, освен ако кредитор не даде съгласие за поемане на дълга от единия съпруг.

5.3. Има ли единият съпруг претенции за изравнително плащане?

В случай на прекратяване на режима за разделност на имуществото с изравняване на натрупаните печалби, възникналото по време на режима увеличение в стойността на имуществото на всеки от съпрузите може да се изравни чрез плащане или в натура (чл. 514, ал. 1 от Кодекса за семейството и настойничеството). Искът за такова изравняване се погасява по давност след десет години (чл. 118 от Гражданския кодекс).