6 Какви са последствията при смърт?

Съпрузите са законни наследници един на друг, независимо от приложения режим на съпружеска имуществена общност. Например, в случай на режим на имуществена общност, преживелият съпруг запазва своя дял в размер на половината на съпружеската имуществена общност и придобива съответния дял в нея, на която е имал право починалият съпруг. В случай на липса на завещание децата и съпругът на починалия са първите, които наследяват по закон , като наследяват по равно. Въпреки това, делът, на който има право преживелият съпруг, не може да бъде по-малко от една четвърт от цялото имущество. Ако починалият не оставя наследници, наследството се пада на преживелия съпруг и родителите на починалия. Ако един от родителите на починалия е починал преди откриването на наследството, част от наследството, на което починалият родител би имал право, се наследява от братята и сестрите на починалия съпруг в равни дялове. Делът на преживелия съпруг в наследството възлиза на половината от наследството, ако наследява заедно с родители, братя, сестри и наследници братя и сестри на починалия. Ако починалият не оставя потомци, родители, братя, сестри или потомци на братята и сестрите си, цялото имущество се пада на преживелия съпруг (чл. 931-933 от Гражданския кодекс).

Преживелият съпруг и други роднини на починалия, който са живели със съпрузите до датата на смъртта на починалия, имат право да продължат да използват жилището и уредите в него по същия начин до три месеца след откриването на наследството (чл. 923 ал.. 1 от Гражданския кодекс).