2 Съществува ли правен режим на брачна собственост и ако е така, какво предвижда той?

2.1. Моля, опишете общите принципи: Кои вещи са част от съпружеската имуществена общност? Кои вещи са част от отделни имоти на съпрузите?

I), освен ако няма брачен договор, който да предвижда друго, се прилага режим на имуществена общност (чл. 1717 от ГК).

Имуществената общност включва, но не се ограничава в следното:

 • (а) трудовите доходи на съпрузите и имущество, придобито от тях по време на брака им, което не е изключен от закона (чл. 1724 от ГК).

Отделното имущество на съпрузите включва, но не се ограничава в следното:

 • (а) имуществото, което всеки съпруг е притежавал при сключване на брака;
 • (б) имущество, което съпругът е придобил по време на брака по наследство или в дарение;
 • (в) имущество, придобито по време на брака пре предишно оправомощаване (чл. 1722, 1723 от ГК).

2.2. Има ли правни предположения относно приписването на собственост?

Освен ако не е предвидено друго, се предполага, че движимото имущество е част от съпружеската имуществена общност (чл. 1725 от ГК).

2.3. Трябва ли съпрузите да правят опис на активите? Ако това е така, кога и как?

Португалското законодателство не предвижда изискване за създаване на опис на имуществото.

2.4. Кой е отговорен за администрирането на собствеността? Кой има право да се разпорежда със собствеността? Може ли единият съпруг да се разпорежда/да администрира собствеността сам или е необходимо съгласието на другия съпруг е (напр. в случаи на разпореждане с дома на съпрузите)? Какъв ефект има липсващото съгласие върху валидността на една правна сделка и за изпълнението му срещу трета страна??

Съпружеска имуществена общност се управлява от двамата съпрузи. Съгласието на двамата съпрузи е необходимо за обременяване с тежести и разпореждане с недвижимо имущество. Ако такава правна сделка е била сключена без съгласието на другия съпруг, тя може да бъде оспорена.

Всеки от съпрузите управлява самостоятелно собственото си имущество. Освен това, всеки съпруг управлява изключително следното имущество, дори ако то принадлежи на съпружеската имуществена общност:

 • (а) доход, който получава за труда си;
 • (б) своите авторски права;
 • (в) имуществената общност, която е внесъл в брака, или придобита по безвъзмезден начин по време на брака, както и каквито и да било суброгирани във връзка с нея права;
 • (г) всяко имущество, което е дарено или завещано на двамата съпрузи, когато се изключва управлението на единия съпруг, освен в специални случаи;
 • (д) движимо имущество, принадлежащо на другия съпруг или на съпружеската имуществена общност, което се използва изключително от единия съпруг като работно оборудване;
 • (е) имущество, което принадлежи на другия съпруг, ако този съпруг не е в състояние да се разпорежда с него поради това, че се намира в отдалечено или неизвестно място или поради каквато и да е друга причина и при условие, че не е издадено съответното пълномощно за управлението на това имущество;
 • (ж) имущество, което принадлежи на другия съпруг, ако този съпруг дава пълномощно за такова управление (чл. 1678 от ГК).

Всеки от съпрузите може да открива банкови сметки на свое име и да се разпорежда с тях свободно, независимо от приложимия режим на съпружески имуществени отношения (чл. 1680 от ГК).

2.5. Правните сделки, извършени от един съпруг, имат ли също така обвързващ ефект за другите?

Двамата съпрузи са отговорни за дълговете, направени преди или по време на брака, като единият от тях отговаря за нормалните разходи на семейството или дългове, направени по време на брака от управляващия съпруг за обща тяхна полза и в рамките на правомощията му за управление (чл. 1691 от ГК).

2.6. Кой е отговорен за задълженията, възникнали по време на брака? Кое имущество може да бъде използвано от кредитори, за да удовлетворят своите искове?

Следните задължения са отговорност на двамата съпрузи:

 • (а) дългове, направени преди или по време на брака от двамата съпрузи или от единия съпруг със съгласието на другия (чл. 1691, ал. 1(a) от ГК);
 • (б) дългове, направени от единия от съпрузите преди или по време на брака, за покриване на нормалните разходи на семейството (чл. 1691, ал. 1(б) от ГК);
 • (в) задължения, възникнали по време на брака от управляващия съпруг за обща полза на семейството и в рамките на ограниченията на правомощията му за управление (чл. 1691, ал. 1(в) от ГК);
 • (г) дългове, направени от единия от съпрузите като част от търговска дейност, освен ако може да се докаже, че задълженията не са били направени за обща полза на семейството а или ако се прилага режим на имуществена разделност (чл. 1691, ал. 1(г) от ГК);
 • д) дългове, които обременяват дарения, наследства или завещания, ако въпросното имущество се е превърнало в част от съпружеската имуществена общност (чл. 1691, ал. 1 (д) и чл. 1693, ал. 2 от ГК).

При режим на универсална имуществена общност, дългове, направени преди брака от единия от съпрузите, са включени в съпружеската имуществена общност, но само ако са за обща полза на съпрузите (чл. 1691, ал. 2 от ГК). Следните задължения са отговорност само на единия съпруг (чл. 1692 от ГК): всички дългове, които са направени преди или по време на брака от единия от съпрузите без съгласието на другия съпруг и които не попадат в обхвата на чл. 1691 ал. 1 (б) или 1 (в) от ГКвсякакви дългове, произтичащи от престъпления и щети и компенсации, съдебни такси или глоби, дължими поради действия по вина на единия от съпрузите, с изключение на случаите, когато тези действия водят само до гражданска отговорност и са обхванати от ал. 1 или ал. 2 на чл. 1691 от CC, както и всички задължения, които не могат да бъдат включени в съпружеската имуществена общност при условията на чл. 1694 ал. 2 от Гражданския кодекс.