3 Как могат съпрузите да уреждат своя режим на собственост?

3.1. Кои разпоредби могат да бъдат променени от договор и които не могат да бъдат? Кой режим на брачна собственост може да бъде избран?

При сключване на брака съпрузите могат да установят:

  • а) универсална имуществена общност, въпреки че такава не може да бъде избрана, когато единият или и двамата съпрузи вече имат деца, които не принадлежат и на двамата съпрузи. При този режим на имуществени отношения, всички настоящи и бъдещи принадлежащи на съпрузите имущества са част от съпружеската имуществена общност, с изключение на такива, изключени от закона (чл. 1732 ГК). Например, дарено или завещано имущество, ако е предвидено да бъде изключено от съпружеската имуществена общност, лични права и семейни вещи за спомен с ниска финансова стойност се изключват от съпружеската имуществена общност (чл. 1733 ГК).
  • б) имуществена разделност, което е била задължителна при сключването на брака, без изпълнение на предварителни брачни процедури или когато единият или и двамата съпрузи са на възраст 60 или повече години. При този режим всеки от съпрузите запазва контрол и правото на цялото си настояще и бъдещо имущество и може свободно да се разпорежда с (чл. 1735 ГК).
  • в) нетипичен режим, което означава, че съпрузите могат да изберат режим, който има характеристиките на два или дори три от режимите на съпружески имуществени отношения.

3.2. Какви са формалните изисквания и с кого трябва да се свържа?

Един брачен договор трябва да приеме формата или на автентичен документ, съставен от нотариус, или документ, изготвен във всяка служба за гражданска регистрация

3.3. Кога може да бъде сключен договорът и кога влиза в сила?

Брачният договор трябва да бъде сключен преди брака и влиза в сила веднага след сключването му. Режимът на съпружеските имуществени отношения не може да се променя след сключването на брака.

3.4. Може ли съществуващият договор да бъде променен от съпрузите? Ако е това така, при какви условия?

Не, съществуващ договор не може да се изменя от съпрузите.