4 Може ли и трябва ли режимът на съпружеска собственост да бъде регистриран?

4.1. Съществуват ли един или повече регистри за брачна собственост във Вашата страна? Къде са те?

Службите за гражданска регистрация водят архив на приложимия режим на семейни имуществени отношения (чл. 180 и сл. от Кодекса за гражданския регистър). Ако съпрузите сключат брачен договор преди брака, това трябва да бъде посочено в удостоверението за сключения брак, което се регистрира в съответния граждански регистър (чл. 190 от Кодекса за гражданския регистър).

4.2. Какви документи се регистрират? Каква информация се регистрира?

В допълнение към общите изисквания, удостоверението за сключен брак трябва да включва, наред с другата информация, бележка дали бракът ще се сключи с или без брачен договор, посочване на съответния документ или документ, съдържащ подробности за определени режим на семейни имуществени отношения и вида на режима, ако той е един от горепосочените видове (чл. 181 от Кодекса за гражданския регистър).

4.3. Как и кой може да получи достъп до информацията в регистъра?

Гражданският регистър е публичен.

4.4. Какви са правните последици от регистрацията (валидност, излагане на възражения)?

Брачен договор може да се противопоставя на трети лица само ако е бил вписан (чл. 111, ал. 1 от ГКи чл. 191, ал. 1 от Кодекса за гражданския регистър).