5 Какви са последствията от развод/раздяла?

5.1. Как се разделя собствеността (вещните права in rem)?

При развод имуществената общност на съпрузите се поделя. Първо се разделя личното имущество на съпрузите. След това се изплащат обезщетенията и дълговете. Накрая всеки съпруг получава половината от съвместното имущество. Правилото за равни дялове е задължително, което означава, че всяко споразумение, което предвижда друго, ще бъде нищожно (чл. 1730 от ГК). Дори и ако съпрузите са уговорили, че за тяхното имущество ще се прилага универсална имуществена общност, в случай на развод съпрузите получават само това, на което биха имали право по закон при режим на задължителната имуществена общност (чл. 1790 от ГК).

Ако съпрузите не могат да постигнат съгласие по отношение на подялбата на имуществената общност, имуществото се поделя от съда. Ако съпрузите се споразумеят относно подялбата на имуществената си общност, това става в присъствието на нотариус или в гражданския регистър.

5.2. Кой е отговорен за съществуващите дългове след развод/раздяла?

В хода на подялбата на общото имущество се поделят и общите задължения. Тази подялба обаче е валидна пред кредиторите само ако са дали съгласието си.

5.3. Има ли единият съпруг претенции за изравнително плащане?

Ако стойността на имуществото, които съпруг получава при поделянето на собствеността надвишава дела, на който той има право, съпрузите могат да се споразумеят за изравняване в натура или под формата на плащане. В този случай размерът на изравнителното плащане ще се изчисли от нотариус, според стойността на имуществото, дълговете и дела на всеки от съпрузите в съпружеската имуществена общност. Ако съпрузите не могат да постигнат споразумение, съдът ще вземе решение за изравняване.