3 Как могат съпрузите да уреждат своя режим на собственост?

3.1. Кои разпоредби могат да бъдат променени от договор и които не могат да бъдат? Кой режим на брачна собственост може да бъде избран?

Съпрузите могат да избират между законовия режим на имуществена общност, договорен режим на имуществена общност и режим на имуществена разделност. При договорния режим на имуществена общност, съпрузите може да разширят или да ограничат обхвата на общата собственост, да регламентират реда и условията на възможното й бъдещо разделение или да предвидят, че за някои актове на управление е необходимо съгласието и на двамата съпрузи. Ако предвидят режим на имуществена разделност, всеки от съпрузите ще запази имуществото, което е притежавал преди брака и ще стане едноличен собственик на това, което индивидуално ще придобие по време на брака. Въпреки това, съпрузите не могат да се отклоняват от първоначалния режим, регулиран съгласно членове 313 до 328 от Гражданския кодекс, независимо от режима на имуществени отношения, който изберат.

3.2. Какви са формалните изисквания и с кого трябва да се свържа?

Брачен договор, с който се избира режим, различен от законовиярежим на имуществена общност, трябва да бъде заверен от нотариус, в противен случай ще бъде абсолютно нищожен.

3.3. Кога може да бъде сключен договорът и кога влиза в сила?

Брачен договор може да бъде сключен преди брака, в който случай ще произвежда правен ефект едва след сключването на брака. Брачен договор може да се сключи и по време на брака, в който случай произвежда правен ефект от датата на действителното му сключване (чл. 330 от Гражданския кодекс).

3.4. Може ли съществуващият договор да бъде променен от съпрузите? Ако е това така, при какви условия?

В съответствие с член 369 от Гражданския кодекс, ако бракът е сключен най-малко една година преди, съпрузите да могат да заменят, когато поискат, съществуващия режим на имуществени отношения с друг режим или да променят съществуващия режим, в съответствие с предвидените от закона съществени и формални условия,за сключване на брачните договори.