4 Може ли и трябва ли режимът на съпружеска собственост да бъде регистриран?

4.1. Съществуват ли един или повече регистри за брачна собственост във Вашата страна? Къде са те?

Брачните договори трябва да бъдат регистрирани в Националния регистър на режимите на съпружеска имуществена общност, воден от Националния съюз на нотариусите в Румъния (Uniunea Naţională Notarilor Publici din România), регистъра по гражданско състояние, воден в институцията, в която е сключен бракът, и други публични регистри, в зависимост от естеството на имуществото (търговския регистър, имотния регистър и др.).

4.2. Какви документи се регистрират? Каква информация се регистрира?

Копие от брачния договор следва да се подаде в Националния регистър на режимите на съпружеска имуществена общност и регистъра по гражданско състояние, както и в другите посочени регистри.

4.3. Как и кой може да получи достъп до информацията в регистъра?

Всяко лице може да прави справки в Националния регистър на режимите на съпружеска имуществена общност и да изисква издаването на удостоверения с извлечения от него (чл. 334, ал. 5 от Гражданския кодекс, без да е необходимо да мотивира интереса си.

4.4. Какви са правните последици от регистрацията (валидност, излагане на възражения)?

Брачен договор може да се противопоставя на трети лица само ако е бил регистриран.