5 Какви са последствията от развод/раздяла?

5.1. Как се разделя собствеността (вещните права in rem)?

В случай на развод, режимът на съпружески имуществени отношения се прекратява считано от датата, когато е подадена молбата за развод, освен ако съпрузите не са поискали от съда или органа, издал решението за развод, да установи, че режимът е бил прекратен от датата на фактическата раздяла (чл. 385 от Гражданския кодекс). В този случай общото имущество се поделя по споразумение на съпрузите, или от съда, ако те не постигнат споразумение. Документът, въз основа на който става подялбата, може да бъде съдебно решение или документ, сключен в нотариална форма (чл. 320 от Гражданския кодекс). В случай на законова или договорна имуществена общност, тя се поделя както следва: всеки от съпрузите получава личното си имущество, общото имущество се разпределя между съпрузите и се уреждат дълговете. Делът, на който има право всеки от съпрузите, се определя въз основа на приноса им към придобиването на общото имущество и изпълнението на общите задължения (чл. 357 от Гражданския кодекс). Трудът, положен от всеки от съпрузите в домакинството и за отглеждането на децата, се разглежда като принос към разходите на семейството (чл. 326 от Гражданския кодекс).

5.2. Кой е отговорен за съществуващите дългове след развод/раздяла?

В хода на развода дълговете се коригират по споразумение на съпрузите. В противен случай се коригират от съда.

5.3. Има ли единият съпруг претенции за изравнително плащане?

Ако в хода на разпределението на общото имущество делът на единия съпруг надвишава този, на който той би имал право, като се има предвид приноса му за придобиването на това имущество, другият съпруг има право да получи изравнително плащане. Отделно от това, съпругът, който няма вина за развода и който търпи вреди поради прекратяване на брака, може да иска обезщетение от другия съпруг. Ако разводът води до значително влошаване на условията на живот на съпруга ищец, бракът е продължил най-малко 20 години, а разводът е постановен по изключителната вина на съпруга ответник, съпругът ищец има право на още по-високо обезщетение (чл. 388 и 390 от Гражданския кодекс).