6 Какви са последствията при смърт?

Преживелият съпруг наследява от починалия съпруг, ако няма окончателно решение за развод към датата на откриване на наследството (чл. 970 от Гражданския кодекс). Делът от наследството, на който има право преживелият съпруг следва да бъде: една четвърт от наследството, ако то е разделено между него и низходящите на починалия, една трета от наследството, ако то е разделено между него и привилегировани възходящи (родители) на починалия, а също и негови привилегировани роднини по съребрена линия (братя, сестри и техните низходящи), една втора от наследството, ако то е разделено само между него и привилегировани възходящи или на привилегировани роднини по съребрена линия, три четвърти от наследството, ако то е разделено между него и обикновени възходящи на починалия (баби и дядовци и техните възходящи) или негови обикновени роднини по съребрена линия (чичовци, лели, братовчеди от първа степен, братя и сестри на бабите и дядовците). Ако починалият няма други законни наследници, преживелият съпруг получава цялото наследство (чл. 972 от Гражданския кодекс).