2 Съществува ли правен режим на брачна собственост и ако е така, какво предвижда той?

2.1. Моля, опишете общите принципи: Кои вещи са част от съпружеската имуществена общност? Кои вещи са част от отделни имоти на съпрузите?

Съгласно Гражданския кодекс, съпрузите имат неразделна съвместна собственост върху имуществената общност, което означава, че дяловете в собствеността не са количествено определени. Цялото материално имущество (движимо и недвижимо), правата и други права на собственост, придобити законно от един от съпрузите по време на брака, е предмет на имуществената общност, с изключение на: вещи, придобити по наследство;

  • вещи, придобити като подарък;
  • вещи, които, считайки тяхното естество, служат за лични нужди или за професията на един от съпрузите;
  • имущество, върнато съгласно разпоредбите за имущество при реституция, на един от съпрузите, който е притежавал върнатото имущество преди сключването на брак или на когото е върнато имуществото като законен наследник на първоначалния собственик. (§ 143 Občianskeho zákonníka (OZ) – Граждански кодекс)

2.2. Има ли правни предположения относно приписването на собственост?

Не съществуват подобни законови допускания.

2.3. Трябва ли съпрузите да правят опис на активите? Ако това е така, кога и как?

Няма изискване за съставяне на опис на вещите.

2.4. Кой е отговорен за администрирането на собствеността? Кой има право да се разпорежда със собствеността? Може ли единият съпруг да се разпорежда/да администрира собствеността сам или е необходимо съгласието на другия съпруг е (напр. в случаи на разпореждане с дома на съпрузите)? Какъв ефект има липсващото съгласие върху валидността на една правна сделка и за изпълнението му срещу трета страна??

Вещи, спадащи към имуществената общност могат да бъдат използвани от двамата съпрузи, ако те не посочат друго.

Освен това, съпрузите поделят разходите, дадени за общи вещи или тяхната употреба, или поддръжка (§ 144 OZ). Ако само единият от съпрузите е покривал разходите от собственото си имущество, той/тя може да предяви възстановяване на своите разходи по време на подялбата на имуществената общност.

Ако съпрузите не се съгласят за начина на употреба на общата вещ или относно уговорките за разходи, които могат да бъдат дадени, всеки съпруг може да заяви в съда разделянето на спорния предмет. Обичайните въпроси, свързани с имуществената общност, трябва да бъдат уредени от един от съпрузите. Понятието „обичаен въпрос“ не е определено в Гражданския кодекс, така че трябва да бъдат взети предвид юридическата практика и обстоятелствата на конкретния случай. Юридическата практика например не разглежда като даден обичаен въпрос сключването на договор за наем, придобиване или продажба на недвижимо имущество или други ценни вещи. При други въпроси се изисква съгласието на двамата съпрузи, в противен случай правната сделка е невалидна, при условие че другият съпруг или адресантът на правната сделка заявява, че исковете са невалидни.

2.5. Правните сделки, извършени от един съпруг, имат ли също така обвързващ ефект за другите?

Правни сделки, включващи имуществена общност, които са свързани с обичайни въпроси, могат да бъдат сключвани от всеки от съпрузите и поставя и двамата съпрузи под солидарна отговорност.

2.6. Кой е отговорен за задълженията, възникнали по време на брака? Кое имущество може да бъде използвано от кредитори, за да удовлетворят своите искове?

По отношение на правните сделки, свързани с имуществена общност, двамата съпрузи имат солидарни права и отговорност(§ 145 ods.2 OZ). Например, всеки съпруг е задължен да изплати пълната стойност на задължението, свързано с имуществената общност, а кредиторът има правото да предяви задължението от двамата съпрузи независимо един от друг или заедно от двамата. Извън сферата на имуществената общност съпрузите действат независимо. Законът позволява за иск, предявен от кредитор на единия съпруг, който е сключен по време на брака, да бъде удовлетворен по време на изпълнителното производство от имуществената общност. Когато на по-късен етап имуществената общност бъде разделена, всеки от съпрузите трябва да компенсира използваната от него част от имуществената общност чрез своето лично имущество (§ 150 OZ) (вж. 5.1).